Finans Finansman ve Finansal Yönetim Nedir?

Finans Nedir, Finansman Nedir ve Finans Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu.

FİNANS, FİNANSMAN VE FİNANSAL YÖNETİM NEDİR?

Finans: Para, fon, kaynak ya da sermayeyi ifade eder.

Finansman: Gereksinim duyulan fonların sağlanması.

Finansal Yönetim: Sağlanan fonların en uygun alanlarda kullanımıdır.

İşletmelerin gittikçe büyümesi ve etkilerinin genişlemesi, ortaklık yapılarının çeşit­lenerek ortak sayısının artması, yönetim ve ortaklığın ayrılması, iletişim ve bilgi teknolojilerinde hızlı gelişmelerin yaşanması işletmelerde finansal yönetimin öne­mini artırırken ilave fonksiyonlar da yüklemektedir.

Finansal kararlar ve bu kararlarda etkinliği arttırıcı çabalara geçmeden önce ge­nellikle eş anlamlı olarak kullanılan finans, finansman ve finansal yönetim kavramlarını açıklamak uygun olacaktır. Finans, kişi ya da kurumların faydalana­bileceği para, fon, kaynak ya da sermaye anlamına gelir. Finansman fonların sağ­lanmasını ifade eder. Finansal yönetim ise, fonların sağlanması yanında sağlanan fonların kullanımını da kapsamaktadır. Bu kitap işletmelerde finansal yönetimle il­gilidir; ancak ister işletme, isterse birey olsun finansal yönetimle ilgili ilkeler, yak­laşımlar benzer özellik gösterir.

Varsayınız ki mezun oldunuz ve bir iş kurmayı düşünüyorsunuz.

Öncelikle ce­vap bulmanız gereken sorular neler olacaktır?

•       Ne tür bir faaliyette bulunacağım? Bu faaliyet için ne tür bina, araç ve gereç­lere ihtiyacım olacak?

•       Bu iş için gerekli olan kaynağı nereden bulacağım?

•       Elde edilecek kârı nasıl kullanacağım? Hiçbir faaliyet, sosyal amaçlı kurum­lar dışında, zararla devam ettirilemez. Sosyal amaçlı kurumlar kâr amaçlı ol­masa bile, zararına çalışmayı uzun süre devam ettiremezler. Dolayısıyla kâr elde edildiğinde kârın nasıl kullanılacağı sorusu da düşülmesi gereken bir konu olacaktır.

Bu sorulara benzer daha pek çok soru ilave etmeniz mümkündür. Bununla bir­likte soruların çoğu, ya yatırımlarla ya da finansmanla ilgili olacaktır, işte finansal yönetimin çalışma alanları bu üç temel soruya cevap bulmakla ilgilidir, ister yeni bir faaliyete başlayacak işletme olsun, ister faaliyetlerine devam eden bir işletme olsun sürekli olarak bu sorulara cevap arama, diğer bir ifade ile bu konularda po­litikalar geliştirmeye çalışacaktır.

Finansal yönetimle ilgili kararlar;

•      Ne tür varlıklar alınacaktır? (Yatırım Kararları)

•      Gerekli kaynaklar nereden sağlanacaktır? ( Finansman Kararları)

•      Faaliyet sonucu oluşan kârlar nasıl dağıtılacaktır? ( Dividant Kararları) şeklinde üç grupta toplanabilir.

İşletmelerde bu karar alanlarından doğrudan sorumlu kişiler finans yöneticileridir.

Finans Yöneticisi

İşletmelerin özelliklerine bağlı olarak finansal kararlardan sorumlu olacak kişiler farklılık göstermektedir. Genellikle küçük işletmeler dışındaki işletmelerde finan­sal kararlardan tek bir kişi sorumlu olmayıp, sorumluluk diğer birimlere de dağıl­maktadır. Yeni bir teknolojiye geçmeyi isteyen bir üretim müdürü, yeni bir reklam kampanyası ya da satış politikası uygulamayı düşünen pazarlama yöneticisi de fi­nansal kararlarla yakından ilgilidir. Gerçekte para kullanımını gerektiren her karar finansal yönetim kararıdır. Dolayısıyla finansal yönetimle ilgili kararlar genellik fi­nans yöneticisin de dahil olduğu üst yönetim grubuyla birlikte alınmaktadır. Tablo 1.1.’de büyük bir işletmenin tipik bir organizasyon şeması verilmektedir. Şemada görüldüğü gibi finans yöneticisi, genel müdür yardımcısı düzeyinde yer almaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir