esmaülhüsna

esmaulhusna

Er-Rahman (cc) Nimet verici.
Er-Rahim (cc) Acıyıcı.
El-Melik (cc) Her şeyin hakimi.
El-Kuddüs (cc) Noksandan münezzeh.
Es-Selam (cc) Selamet verici.
El-Mü’min (cc) Emin kılıcı.
El-Müheymin (cc) Mahlukunu kollayıcı.
El-Azîz (cc) Her şeye galip.
El-Cebbâr (cc) Mecbur kılıcı.
El-Mütekebbir (cc) Büyüklükle vasıflı.
El-Hâlik (cc) Yaratıcı
El-Bâri (cc) Taktir edici.
El-Musavvir (cc) Şekil verici
El-Gaffâr (cc) Günahları örtücü.
El-Kahhâr (cc) Kahredici.
El-Vehhâb (cc) Bahşedici.
Er-Rezzâk (cc) Rızık verici.
El-Fettâh (cc) Kapıları açıcı.
El-Alîm (cc) Bilici.
El-Kâbiz (cc) Sıkıcı,kısıcı.
El-Bâsit (cc) Açıcı,genişletici.
El-Hâfid (cc) Dereceleri indirici.
Er-Râfi (cc) Dereceleri yükselten.
El-Muizz (cc) İzzet verici.
El-Müzill (cc) Zelil kılıcı.
Es-Semî (cc) İşitici.
El-Basîr (cc) Görücü.
El-Hakem (cc) Hükmedici.
El-Adl (cc) Bizzat adalet.
El-Latîf (cc) Lutfedici.
El-Habîr (cc) Kulunu imtihan edici.
El-Halîm (cc) Yumuşaklık gösterici.
El-Azîm (cc) Sonsuz büyük.
El-Ğafûr (cc) Bağışlayıcı.
Eş-Şekûr (cc) Kullarını kabul edici.
El-Aliyy (cc) Yükseklikte sonsuz.
El-Kebîr (cc) Büyük.
El-Hafîz (cc) Koruyucu.
El-Mukît (cc) Kuvvet verici.
El-Hasîb (cc) Hesap görücü.
El-Celîl (cc) Büyüklük O’na mahsus.
El-Kerîm (cc) Kerem sahibi.
Er-Rakîb (cc) Üstün gelici.
El-Mucîb(cc) Duaları kabul edici.
El-Vâsî (cc) Sınırsız.
El-Hakîm (cc) Hikmet sahibi.
El-Vedûd (cc) Mü’minleri seven.
El-Mecîd (cc) Yüksek şerefe sahip.
El-Bâis (cc) Peygamber gönderen.
Eş-Şehîd (cc) O’ndan saklı yok.
El-Hakk (cc) Hak üzere kaim.
El-Vekîl (cc) Her şeye kefil.
El-Kaviyy (cc) El-Kaviyy (cc)
El-Metîn (cc) Kuvvette kemal.
El-Veliyy (cc) Mü’minlere dost.
El-Hamîd (cc) Hamd edilen.
El-Muhsî (cc) İlmi eşyayı kuşatıcı.
El-Mubdi (cc) Misalsiz yaratıcı.
El-Muîd (cc) Öldürücü ve diriltici.
El-Muhyi (cc) Hayat verici.
El-Mümît (cc) Hayat kaldırıcı.
El-Hayy (cc) Evveli ve sonsuzu diri.
El-Kayyûm (cc) Her şey O’nunla kâim.
El-Vâcid (cc) Zengin ve ihtiyaçsız.
El-Mâcid (cc) Azamet ve şerefli.
El-Vâhid (cc) Bir ve eşsiz.
Es-Samed (cc) Muhtaç olunan ihtiyaçsız.
El-Kâdir (cc) Kuvvetli.
El-Muktedir (cc) Dilediğini yapabilen.
El-Mukaddim (cc) Öne alıcı.
El-Muahhir (cc) Sona erteleyici.
El-Evvel (cc) Evveli olmayan.
El-Âhir (cc) Sonu olmayan.
Ez-Zâhir (cc) Görünen.
El-Bâtin (cc) Gizli olan.
El-Vâli (cc) İşleri yürüten.
El-Müte’âli (cc) Zatiyle en yüksek.
El-Berr (cc) İyiliği bol olan.
Et-Tevvâb (cc) Tövbeleri kabul edici.
El-Müntekim (cc) Suçların karşılığını veren.
El-Afuvv (cc) Bağışlayıcı.
Er-Raûf (cc) Rahmet gösteren.
Mâliku’l-Mülk(cc) Bütün mülklerin sahibi.
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (cc) Şeref ve ikram sahibi.
El-Muksit (cc) Adalet gösterici.
El-Câmi (cc) Kıyamette toplayıcı.
El-Ğaniyy (cc) Çok zengin.
El-Muğnî (cc) Zengin edici.
El-Mâni’ (cc) Dilediğini en gelleyen.
Ed-Dârr (cc) Dilediğine zarar verici.
En-Nâfi (cc) Dilediğine menfaat verici.
En-Nûr (cc) Alemleri aydınlatan.
El-Hâdî (cc) Doğruyu gösterici.
El-Bedî (cc) Vasıtasız icat edici.
El-Bâki (cc) Varlığı dâim olan.
El-Vâris (cc) Mülklerin gerçek sahibi.
Er-Reşîd (cc) Kullarını irşad eden.
Es-Sabûr (cc) Sabır gösteren