En Çok Kullanılan Akreditif Çeşitleri

Dış Ticarette Kullanılan Akreditif Çeşitleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ

Dönülebilir (Kabili Rücu) Akreditif

Bu tür akreditifler, ithalatçı ya da bankası tarafından, ihracatçıya önceden haber verilmeden, her zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Mal transferi ve belgele­rin ihracatçı tarafından muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce akreditifin şart­ları değiştirilebileceği ya da iptal edilebileceği için ihracatçı açısından yüksek risk taşır. Öte yandan ithalatçı oldukça fazla esnekliğe sahiptir.

Belgelerin ihracatçı tarafından muhabir bankaya ibrazı durumunda, akreditif, banka ya da ithalatçı tarafından iptal edilemez ve değiştirilemez. Sevk belgeleri ih­racatçı tarafından bankaya ibraz edildikten ve bankaca akreditif koşullarına uygun­luğu belirlenerek ödendikten sonra, iptal ya da değişiklik bildirimi yapılırsa öde­me geçerli sayılır. Böylece amir banka muhabir bankaya ödeme yapmak zorunda­dır. Ayrıca satış sözleşmesinde akreditifin gayri kabili rücu olduğu açıkça belirtil­memişse akreditif “ dönülebilir” sayılır.

Dönülemez (Gayri Kabili Rücu) Akreditif

Gayri kabili rücu akreditif, süresinden önce bankanın onayı alınmadan değiştiril­mesi ve iptali mümkün olmayan akreditiftir. Teyitli ve teyitsiz olmak üzere iki şek­li vardır. Teyitli akreditifte, ithalatçı, ihracatçı, banka ve muhabir banka sorumlu iken; teyitsiz akreditifte yabancı banka sorumlu değildir.

Gayri kabili rücu akreditif, amir banka tarafından geriye alınıp üzerinde reviz­yon yapılamadığı için, ihracatçı açısından dönülebilir akreditife oranla daha güve­nilir niteliktedir.

Gayri kabili rücu akreditifte ihracatçı ödeme riskine karşı korunur. İhracatçı, onayı olmadan akreditif şekil ve şartlarının değiştirilemeyeceği ve iptal edilemeye­ceğinden emindir, ihracatçıya ödeme konusunda sağladığı güvence dolayısıyla bu tür akreditif uluslararası ödeme şekilleri arasında en çok kullanılanıdır.

Teyitli Akreditif

ihracatçı, akreditif açan bankaya, yeterince güvenmiyorsa, kendisini güvende his­setmek için poliçenin ödenmesi konusunda bir bankadan teminat vermesini iste­yebilir. Amir bankadan kaynaklanan riskin ortadan kaldırılması için, işlemde amir bankanın yanı sıra ikinci bir bankanın geri dönülemez ödeme garantisi yer alır. Bu da genellikle lehtann ülkesindeki bankasıdır, ihracat akreditif teyit kredisinde ban­ka, firma lehine açılan gayri kabili rücu ihracat akreditifine teyidini ekleyerek, ak­reditif koşullarına uygun vesaikin ibrazı karşılığı ekonomik ve politik riskleri üstle­nir ve vadesinde ödemeyi temin eder.

Teyit bankası, amir banka akreditiften doğan ödeme sorumluluğunu reddetse bile ödemek ya da poliçeyi kabul etmekle yükümlüdür. Teyitli akreditif, lehtar, amir banka ve teyit bankasının tümünün rızası olmadan revize edilemez, değiştiri­lemez veya iptal edilemez.

Teyitli akreditifte aınir banka akreditiften doğan ödeme sorumluluğunu reddetse bile teyit bankası ödeme yapmak ya da poliçeyi kabul etmekle yükümlüdür.

Rotatif Akreditif

Şartlara göre kısmen veya tamamen kullanıldığında değişiklik gerektirmeden ön­ceden belirlenen tutarda yenilenen akreditiftir. Yenilemenin amacı, ihracatçının aynı şartlardan yararlanarak, ilk akreditif şartlarına uygun olmak kaydıyla yeniden ihracat yapabilmesidir.

Bu akreditif türü, ithalatçıya periyodik olarak aynı firmadan aldığı mallar için uzun vadeli bir akreditif açarak, banka ile uzun süreli kredi tesisinde yüksek ma­liyetlere katlanmak yerine, küçük partiler halinde akreditif açma ve kendiliğinden yenileme fırsatı sağlar. Bu akreditifin en önemli özelliği; akreditif üzerinde kaç kez revolving olduğunun ve kümülatif olup olmadığının belirtilmesidir. Kümülatif, bir önceki dönemde kullanılmayan kısmı sonraki döneme devrederken, kümülatif ol­mayan kullanılmayan kısmı bir sonraki döneme devretmez, iptal eder.

Rotatif akreditifler zamana ve değere bağlı olarak 2 türlü açılabilir. Zamana bağlı olanlarda; akreditifte verilen program (örneğin: ayda 5.000 adet veya $500.000’lık sevkiyat) çerçevesinde kümülatif olup olmama şartına göre sevkiyat yapılır. Değere bağlı rotatif akreditifte ise, akreditif vadesi içinde kalmak koşuluy­la kullanılan tutar aynı şekilde yenilenir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir