Ebu Leheb Kimdir?

Ebu Leheb Kimdir?,Ebu Leheb Hayatı Hakkında Bilgi,Ebu Leheb Müslüman mı?,Ebu Leheb

Ebu Leheb
Ebu Leheb

EBU LEHEB KİMDİR  (?/2 – ?/624)

Hz. Peygamberin amcası, aynı zamanda onun en şid­detli düşmanı. Kureyş eşrafından ve Peygamber efendimizin amcası olan Ebû Leheb’in asıl adı, Abdüluzzâ b. Abdulmuttaliba.   Hâşim’dir. Onun için “Alev babası” (yani cehennemlik) manasına gelen Ebû Leheb lâkabı müslümanlar tarafın­dan kullanıldığı gibi Kur’an’da da geçmektedir.

Kendisi, Hz. Peygamber’e ve güçsüz müslümanlara eziyetler eder, karısı Ümmü Cemil binti Harb da Rasûlullah’ın geçeceği yollara dikenler atardı. Peygamber efen­dimiz, “Önce en yakın akrabanı uyar!” (eş-Şuarâ’, 26/214) veya “Emrolunduğunu açık açık anlat!” (el-Hicr, 15/94) âyeti nâzil olunca Safâ tepesine çıkarak Mekkelileri uyarmıştı. Bu sırada Ebû Leheb yerden bir çakıl ala­rak Hz. Peygamber’e fırlatmış ve, “Kahrolasıca (tebben lek)! Bizi bunun için mi topladın?!” demişti. Bunun üzeri­ne şu âyetleri ihtivâ eden Tebbet Sûresi nâzil oldu: “Ebû Leheb’in elleri kurusun, kendisi de kahrolsun! Malı ve ka­zandığı kendisine fayda vermedi. Yakında kendisi alev­li ateşe atılacak. Karısı da boynunda hurma lifinden bü­külmüş bir ip olduğu halde odun taşıyacaktır. ” (Tebbet, 111/1 vd.)

Şurası dikkat çekicidir ki Mekke müşrikleri arasında Kur’an-ı Kerim’de ismi açıkça zikredilerek lânetlenilen tek kişi, Ebû Leheb’tir ve Hz. Peygamberin öz amcası olması ona hiçbir fayda sağlamamıştır.

Daha sonraki dönemlerde de hep İslâm’a karşı müş­riklerin yanında, hattâ başında yeralan Ebû Leheb, bazı rivâyetlere göre hasta olduğu için, bazı rivâyetlere göre ise kızkardeşi Âtike’nin gördüğü kötü bir rüya sebebiyle Bedir harbine bizzat iştirak etmemiş, ancak yerine ücre­tini vererek bir asker göndermiştir. Bedir hezimeti kendi­sine haber verildiği zaman son derece üzülmüş, yedi gün gibi çok kısa bir süre sonra da Mekke’de ölmüştür. Ölümünde oğulları dahi cesedini kaldırmaya yanaşanla­rmışlar, kokuşuncaya kadar ortada kaldıktan sonra me­rasim yapmadan alelacele gömmüşlerdir.

Ebû Leheb, son derece zengin, iri cüsseli, kırmızı yüz­lü, çabuk hiddetlenen birisi idi.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir