Değer Zinciri Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Değer Zinciri Analizi, Değer Zinciri Analizi Nasıl Yapılır?, Değer Zinciri Analizi Örnekleri, Değer Zinciri Analizi Nedir?

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ

İşletmelerin kurulmasındaki en temel amaç kâr elde etmektir. Bu nedenle işletme­lerin müşteri memnuniyeti sağlayarak ürünlerini veya hizmetlerini piyasada tutun­durmaları gerekmektedir. İşletmelerin amaçlarına ulaşmalarında en temel etmen ise işletme fonksiyonlarının uyum içinde faaliyet göstermeleridir. İşletme içindeki her bir fonksiyonun kendine göre önemi bulunmakta ve işletme faaliyetlerini sür­dürmesinde bu fonksiyonlar önemli rol oynamaktadır. Bu faaliyetlerin sonucunda işletmeler müşterilerine birtakım değerler yaratmaktadır. İşletmeler eğer rakiplerin­den daha fazla değer yaratabilirse, amaçlarına ulaşabilmekte ve bulundukları sek­törde rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar.

İşletmelerin bulundukları sektördeki başarıları önemli ölçüde rekabet üstünlü­ğüne dayanmaktadır. İşletmeler faaliyetleri sonucunda ne kadar fazla değer yara­tırlarsa o kadar rekabet üstünlüğü sağlamış olurlar. Değer yaratma sürecinin başa­rısı ancak müşterilerin satın alma davranışları ve işletmeye talepleri ölçülerek tes­pit edilebilmektedir. Burada kullanılan değer kavramı müşterinin algıladığı değeri ifade etmektedir.

♦ İşletmelerde faaliyetler sonucu rekabet üstünlüğü sağlayabilen değerler iki şe­kilde oluşabilmektedir: (Ülgen ve Mirze, 2004: 123)

♦ Faaliyetlerin maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde edilerek değer artışı sağlanması,

♦ Üretilen mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık yaratılma­sı ve bunun karşılığında da piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanarak bir değer artışı yaratılması.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir