Cudi Dağı Hakkında Bilgi

CUDİ DAĞI HAKKINDA BİLGİ

Cudi Dağı,

Güneydoğu Anadolu’da, Şırnak ve Silopi ilçe merkezleri arasında yer alan 2.089 m`lik yüksekliğe sahip bir dağdır.

Tûfan hadisesinden sonra Hz. Nuh’un gemisinin üzeri­ne oturduğu dağın adıdır. Kur’an-ı Kerim’de konuya ışık tutan Hûd suresinin 44. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:

“Ey arz suyunu yut ve ey sema (suyunu) tut, denildi. Su çekildi: iş bitirildi; (gem de) Cudi (dağının) üzerine yerleş-* ti.”

Burada adı geçen mekân Güneydoğu Anadolu’da Irak hududuna 15 km. mesafede Cizre’nin 35 km. kuzeydo­ğusunda, Şırnak’a 71 km. uzaklıkta yer alan ve aynı adı taşıyan dağ olmalıdır.

Cudi kelimesi cömertlik anlamına gelen cûd kökünden gelmektedir. Bu dağın tepesinde geminin rahatça otura­bilmesine elverişli avuç gibi bir alanın bulunuşu sebebiy­le böyle isimlendirilmiş olması muhtemeldir. Bu dağın en yüksek olanı 2114 metreyi bulan dört tepesi vardır. 2017 metre yüksekliğinde olanın adı ise “Nuh Peygamber zi­yaret tepesi”dir.

İbn Abbas ve Ka’b b. Ahbar gibi sahabilerden nakledi

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir