Coğrafi Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler Arasında İlişki Nedir

Coğrafi Bölgelerin Ekonomik Faaliyetler Arasında Bulunan İlişki Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

Coğrafi Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler Arasında İlişki

Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeye (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) ve idari açıdan 81 ile (vilayete) ayrılmıştır. Coğrafi bölgeler tespit edilirken bölge içinde yer alacak illerin hem doğa şartlarının hem de beşerî ve ekonomik özelliklerinin nispeten benzerlik göstermesi önemli kriterlerdir. Fakat coğrafi bölgelerin her yerinde benzer coğrafi, doğal, beşeri ve ekonomik yapının var olduğunu söylemek olanaksızdır.Coğrafi yapı bölgedeki tüm üretim faaliyetlerini etkilemektedir. Yüksek, engebeli, ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde tarım (bitkisel üretim) ve sanayi faaliyetleri sınırlı kalmaktadır. Bu bölgelerde hayvancılık faaliyetleri yoğunlaşmaktadır.

Türkiye yarı kurak bir iklim özelliğine sahiptir. Kuzeyde her mevsim yağışlı olan Karadeniz iklimi, güneyde yazları kurak ve çok sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi görülür. İç bölgelerde (İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmında) karasal iklim görülür. Az yağış alan bu bölgelerde yıllık ve günlük sıcaklık farkları çok olup özellikle İç ve Doğu Anadolu’da kışlar uzun ve soğuktur.

İklim ve doğa koşullan bölgelerin beşerî ve ekonomik yapılarını etkilemektedir. Yukarıda belirtildiği gibi söz konusu olumsuzlukların olduğu bölgelerde üretimin ve istihdamın sınırlı olması, bu bölgeler dışarıya göçleri artırmaktadır. Türki­ye’de en çok göç veren bölgelere bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölge­lerinde coğrafi ve iklimsel şartlara bağlı olarak üretimin özellikle sanayileşmenin yetersiz olması, göçü tetikleyen önemli unsurlardandır.

Bölgelerin ekonomik kalkınmasının başarılmasında bölgedeki mevcut yapıların iyi etüt edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çıkan sonuçlara bağlı olarak politi­kaların oluşturulması gerekir. Aynı coğrafi bölge içinde farklı yapıların olduğu alt bölgelere aynı ekonomik ve sosyal tedbirlerin uygulanması, kalkınmanın başarıl­ması açısından çok akılcı değildir. Türkiye’de daha homojen ve bölgesel kalkınma­ya daha fazla katkı sağlayacak bölge sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmala­ra bu ünitenin bölgesel gelişme başlığında değinilmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir