CAMİLERİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLER

MADDE 17- (1) Cami görevlileri, namaz öncesi veya sonrası Kur’ân okuyacaklar, okudukları âyetlerin Türkçe meâlini verecekler ve ilmihal bilgileriyle cemaati aydınlatacaklardır.

(2) Vakit namazlarında camiyi gezmek ve toplu halde kılınan namazı izlemek isteyen yerli ve yabancı turist gruplarının cami içinde girebilecekleri yerler müftülükçe tespit edilecek ve ayrılan kısımlar (sağ ve sol cenahtaki mahfil altları veya arka maksureler gibi) bir sütre ile belirtilecektir. Turistlerin; ziyaretlerinde, cami adabına uygun kıyafetle camiye girmeleri sağlanacaktır.

(3) Camilerde film çekmek, hat ve tezhip gibi sanat eserleri ile tarihî tabloları görüntülemek, araştırma ve incelemede bulunmak isteyenlere ilgili mülkî âmirden alınan izin üzerine müsaade edilebilecektir.

(4) Camilerde araştırma yapılması, film ve fotoğraf çekilmesi konusunda, 06 Kasım 1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrukat Eşyası Hakkında Yönetmelik”in değişik 12’nci maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır.

(5) Minarelerden fotoğraf çekmek isteyen yerli ve yabancılar, ancak cami görevlilerinin sorumluluk ve nezaretinde şerefeye çıkarak resim çekebileceklerdir.

(6) Daha önce tarihî ve turistik camilere asılan “Turistlerin Cami İçinde Uyacakları Esaslar” Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak devamlı bir talimat halinde bulundurulmaya devam edecektir.

(7) Yeni inşa edilecek camilerin kıble istikametleri, camilerin temel atma safhasında müftülüklerce belirlenecektir. Daha önce kıblesi tespit edilmiş bulunan bazı camilerin, cevaz sınırları içerisinde bulunan kıble inhirafları sebebiyle halk arasında ihtilafa meydan verilmeyecek, gerektiğinde bu konuda Başkanlıktan görüş istenecektir.

(8) Camilerin bahçelerini ve bahçe duvarlarını kirleten ve kötü görünüm arz eden hususların giderilmesi, cemaati rahatsız eden her türlü seyyar satıcının, (özellikle Başkanlık yayınları dışındaki kitapların satışında direnen seyyar satıcıların) dilencilerin ve ayakkabı boyacılarının cami önlerinden uzaklaştırılması ve gerekli tedbirin alınması için müftülükler belediyeden yardım isteyeceklerdir.

(9) Gereksiz aydınlatma ve ısıtmadan kaçınılacak ve tasarrufa azamî ölçüde riayet edilecektir.

(10) Yapılan denetlemeler sırasında bazı camilerde imam-hatipler ile müezzin-kayyımlar arasında nöbet uygulandığı, bazılarında da hafta tatili yapıldığı görülmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 121’inci maddesi gereğince; “Birden fazla imam-hatibi veya müezzin-kayyımı bulunan camilerde bütün görevlilerin görev başında bulunmaları esastır. Ancak caminin ve yürütülen hizmetlerin özelliğine göre müftülükçe nöbet sistemi uygulanabilir. Bu takdirde nöbet cetveli, müftülüğün takdirine göre vakit veya gün esasına göre hazırlanır. Cuma ve bayram namazları ile mübarek gün ve gecelerde ve ramazan ayında nöbet usulü uygulanmaz. Bu vakitlerde ve günlerde bütün görevliler, görevde bulunmak zorundadırlar.

(11) Cami görevlilerinin cuma günleri ile dinî bayram günlerinin birinci günü hariç olmak üzere, haftalık izinlerini kullanmaları konusunda gerekli kolaylık sağlanacaktır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin “Vaiz, Murakıp ve Cami Görevlilerinin Hafta Tatili ve Diğer Resmi Tatil Günlerindeki İzinleri”ni düzenleyen 141’inci maddesinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

(12) Görevlilerimiz, halkımızın güvenini sarsacak davranışlardan kesinlikle sakınacaklar, teçhiz, tekfin, mevlit, hatim gibi hizmetleri sadece vazife mesuliyeti ve Allah rızası için yerine getirme anlayışı içinde olacaklardır. Ayrıca bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 120’nci maddesinde tadat edilen “Cami Görevlilerinin Riayet Edeceği Hususlar” dikkate alınacaktır.

(13) Gelişigüzel saf tutulmasını ve ayak basılan yerlere secde edilmemesini sağlamak için renkli şeritler çekilecek, böylece ayak basılan yerin, secde mahallinden ayrılması sağlanacaktır.

(14) Cami görevlileri, cami temizliği ile birlikte kılık-kıyafet, cübbe ve sarık temizliğine azamî derecede dikkat edeceklerdir. Sarıklar şeffaf naylon vb. malzemelerle kaplanmayacaktır.

(15) Camilerde mübarek gün ve geceler vesile kılınarak muhtelif zikir aletleri eşliğinde zikir yapılmasına izin verilmeyecektir.

(16) Vakit namazları kılındıktan sonra, yolculuk ve herhangi bir sebeple namaz kılmak için yer arayanlar ve cemaate yetişemeyenler için camilerin dış bölümündeki son cemaat mahalleri namaz kılmaya müsait hale getirilecektir. Bu konuda kadınlar için de özel bölümler hazırlanacaktır.

(17) Yol güzergahlarındaki dinlenme tesislerinde, terminallerde ve hava limanlarında bulunan mescitlerin tespiti yapılarak, bunların (sarık, cübbe, takvim, temizlik vs.) ihtiyaçları o yörenin bağlı bulunduğu müftülükçe karşılanacak ve bu mescitlerin tertip, düzen ve temizliklerinin sağlanması konusunda müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

(18) Bazı camilerin içerisinde bulunan ayakkabılıklar ayak kokusuna sebebiyet verdiğinden, camilerin giriş kısmında uygun bir yere konulacaktır. Bu uygulama mümkün olmadığı takdirde, ayakkabıların naylon bir poşete konularak camiye girilmesi hususunda, cemaat aydınlatılacaktır.

(19) Müftülüklerce, camilerde imkânlar ölçüsünde gerekli güvenlik tedbirleri alınması sağlanacaktır. Bu cümleden olmak üzere;
a) Camilerde ayakkabı hırsızlığı ile tarihî ve antik değeri hâiz eşyaların korunabilmesi ve hırsızlık olaylarının önlenebilmesi için, emniyet müdürlükleri ile iş birliği yapılarak, mahallî imkânlar çerçevesinde, başta tarihî ve büyük camiler olmak üzere, uygun ve ihtiyaç görülen camilerin içine ve dışına güvenlik kameraları yerleştirilmesi uygun olacaktır.
b) Camilerin uygun mahallerine yangın söndürme tüpleri konulacak ve yıllık bakımları yaptırılacaktır.
c) Camilerin uygun mahallerine ilk yardım çantası konulacak, çantanın içinde bulunması gereken malzeme ve ilaçlar bitince veya kullanım süreleri dolunca yenileri alınacaktır.
ç) Cami girişlerinde herkesin görebileceği bir yere, göze hoş gelecek ve herkes tarafından rahatlıkla okunabilecek bir şekilde, “Lütfen cami içinde bulunduğunuz sürece cep telefonunuzu kapatınız.” yazılı ikaz levhaları asılacaktır.

(20) Camiye gelen vatandaşların dinî konularda aydınlatılmasında önemli bir fonksiyona sahip olan cami girişlerindeki ilan panolarına, haftanın gündemi ile ilgili âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerin Türkçe anlamları ile diğer metinler Türkçe imlâ kurallarına uygun olarak düzgün şekilde yazılacaktır.

(21) Cuma, teravih, bayram, cenaze ve şehit cenaze namazları öncesinde, ses cihazları kontrol edilerek iyi çalışması sağlanacaktır. Seslendirme cihazlarının bakımları periyodik olarak yapılacak, kullanma süresi dolan cihazlar yenilenecek, kullanma teknikleri görevlilerle diğer ilgililer tarafından bilinecektir.

(22) İbadet sırasında ses nakli için tedbir alınması gereken zamanlarda veya elektrik kesintisi olduğunda, imamın tekbir sesinin duyulabilmesi için camilerin belirli yerlerine tekbir alacak münadiler önceden görevlendirilecektir.

(23) Cemaat cami dışına taştığı zaman üzerinde namaz kılınacak halı, kilim, seccade vb. sergilerin temiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına özen gösterilecektir.

(24) Selâtin ve merkezî camilere elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere mahallî imkânlarla jeneratör alınarak, uygun bir yere konulacaktır.

(25) Cami içinde ibadet edenlerin huzur ve huşûunu bozacak levha, zilli saat ve üzerinde ticarî reklam amblemi olan levha vb. şeyler bulundurulmayacak ve sadeliğe özen gösterilecektir. (26) Müftülükler camilerin abdest alma yeri, şadırvan ve tuvaletlerinin temiz tutulması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Tuvalet temizliklerinde deterjan kullanılacaktır. (27) Camilerde kadın ve engellilerin kullanabileceği tuvaletler yaptırılacak ve bunların abdest almalarına imkân sağlayacak özel bölümler ihdas edilecektir. (28) Tuvaletlerin namaz vakitlerinde (özellikle yatsı namazlarında) açık tutulması sağlanacaktır. (29) Müftü, vaiz ve imam-hatipler; abdest alma yeri, şadırvan ve tuvaletlerin temiz tutulması, abdest alırken oturakların ıslatılmaması, ıslak ayakla ve çorapsız olarak halılara basılmaması konusunda usûlüne uygun tarzda vatandaşlarımızı bilgilendirecekler, tuvaletlerde sigara içilmemesi, tuvalet ve lavabolara sigara izmariti ve kağıt atılmaması, tuvaletlerin kullanılmasında sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak temizliğe riayet edilmesi, tuvalet kullanımı sonucunda ellerin sabunlu suyla yıkanması hususlarında vatandaşlarımızı sık sık uyaracaklardır.