Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi

Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi,Büyük Selçuklular Tarihi,Büyük Selçuklular Kurluşu,Büyük Selçuklular Haritası,Büyük Selçuklular

büyük selçuklu devleti
Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi

Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi

* Selçuklular, Oğuzların 24 boyundan biri olan Kınık boyuna mensuptur.

* Selçukluların atası olan Selçuk Bey 10.yüzyıl sonlarında Oğuz Yabgu Devleti‘nde Subaşı (ordu komutanı) görevinde bulunmakta idi.

* Devletle arası açılan Selçuk Bey kendisine bağlı Oğuzları alarak Maveraünnehir bölgesine gelmiş ve burada Samanoğullarının etkisiyle İslamiyet’i kabul etmiştir.

* Selçuk Bey’in yaşlanmasıyla Oğuzların başına geçen oğlu Arslan Yabgu’yu 1025 yılında Gazneli Sultan Mahmut tutsak etmiştir.

* Selçukluların başına geçen Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler Horasan’a inerek Gaznelilerle

mücadeleye başlamışlardır.

* 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile Gaznelileri büyük bir bozguna uğratan Selçuklular kuruluşunu tamamlarken Gazneliler yıkılışa geçmiştir.

* Dandanakan Savaşı’ından sonra İslam dünyasının Siyasi liderlerini ele geçiren Selçuklular, bir taraftan Abbasi Halifeliğini korurken, diğer taraftan İslamiyet’i yaymak ve Türkmenlere yurt bulmak amacıyla Anadolu’ya akınlar yapmışlardır.

* Bizanslılarla yapılan ilk büyük savaş olan Pasinler Savaşı‘nı Selçuklular kazanmıştır (1048).

* Tuğrul Bey’den sonra Selçukluların başına geçen Alp Arslan, Malazgirt Savaşı‘yla Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğünü sona erdirirken, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır.

* Alp Arslan’dan sonra Selçuklu Devleti’nin başına geçen oğlu Melikşah döneminde Selçuklular, Orta Asya’dan Ege kıyılarına ve Mısır’a kadar hakim olarak en geniş sınırlara ulaşmışlar ve en parlak dönemlerini yaşamışlardır.

* Melikşah’tan sonra oğulları arasında yaşanan taht kavgaları Selçukluların zayıflamasında etkili olmuştur.

* 1118 yılında Selçuklu tahtına çıkan Sultan Sencer, devleti tekrar eski itibarına kavuşturmuşsa da 1141 yılında Karahitaylara Katvan Savaşı‘nda yenilmesiyle devlet yıkılışa geçmiştir.

* 1153 yılında vergi vermek istemeyen Oğuzlar üzerine yaptığı seferde esir düşen Sencer, esaretten kurtulmuşsa da 1157 yılında ölümüyle devlet yıkılmıştır.

Selçukluların Yıkılma Nedenleri
* Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması,

* ”Fethedilen yerler fethedenin malıdır” anlayışıyla komutanlara geniş iktalar verilmesi,

* Abbasi halifelerinin eski güçlerine kavuşmak için Selçukluların aleyhinde çalışmaları ve Selçuklulardaki taht kavgalarına karışmaları,

* Haçlı Seferlerinin olumsuz etkisi,

* Oğuzlara yönetim ve askeri kadroda görev verilmeyerek devlete küstürülmesi,

* Batınilerin zararlı çalışmaları,

* Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla bağımsız hareket etmeleri.

Büyük Selçuklu Topraklarında Kurulan Devletler, Beylikler Ve Atabeylikler

Hanedan Üyelerinin Kurduğu Atabeylikler
Devletler
* Börüler (Şam Atabeyliği)
*Irak ve Horasan Selçukluları (1119-1194) * Zengiler(Musul Atabeyliği)
*Kirman Selçukluları (1068-1187) * Salgurlular (Fars Atabeyliği)
*Suriye Selçukluları (1069-1118) * İl-Denizler (Azerbaycan Atabeyliği)
*Türki (Anaolu) Selçukluları (1077-1308) * Beğ-Tekinoğulları (Erbil Atabeyliği)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir