BT Nedir (Bilgi Teknolojisi)

BT Nedir?, BT Ne Demek?, BT’nin Açılımı Nedir?, BT’nin Anlamı Nedir?, Bilgi Teknolojisi Nedir?, Bilgi Teknolojisi Ne İşe Yarar, BT Nedir Tanımı, Bilgi Teknolojileri Ne İş Yapar

BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT ) NEDİR?

Verinin işlenerek kullanılabilir, anlamlı ve yararlı bir biçime dönüştürülmesiyle bil­gi elde edilir. Bu süreç, bir sistem işleyişini gerektirmektedir ve bu sistem, çeşitli biçimlerde oluşturulabilir. Günümüzde veri, bilgisayar teknolojisine dayalı olarak işlenmekte ve elde edilen bilgi çıktısı; aynı teknolojiyle kontrol edilmekte, saklan­makta ve yeni uygulamalarda kullanılmaktadır. Temel İratlarıyla belirttiğimiz bu süreç, aslında çok ayrıntılı ve karmaşıktır.

Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştır­maya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hâle getirmeye yönelik karmaşık ya­pının tümü; bilgisayar temelinde işlev gören bilgi teknolojilerini oluşturmaktadır.

Günümüzde yaşamımızı karmaşık, yoğun ve bütünleşik bir BT ortamında sür­dürmekteyiz. Bu durum, yaşantımızı birçok alanda ve noktada kolaylaştırırken bir yandan da bu sistemlere bağımlı hâle getirmiştir. Bu sistemlerde oluşabilecek bir aksama, kesinti veya bozulma; tüm yaşamımızı alt üst edecek noktaya gelmiştir, iletişim, ulaşım, sağlık, eğitim, endüstri, ticaret vb. neredeyse her şey ve doğal olarak tüm yaşamımız BT’lere bağlıdır/bağımlıdır. Bu bakımdan ilk olarak; BT sis­temlerinin işleyişinin sürekliliği sağlanmalı, ikinci olarak bu işleyiş; doğru, etkin ve verimli olarak sürdürülmelidir.

BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim, öncelikle BT’yi anla­makla başlamalıdır. Çünkü işletme uygulamalarının birçoğu BT üzerinden yürütül­mektedir. BT’ye geçmeyen veya yapısı gereği BT dışında kalan faaliyetler ise bir şe­kilde BT’yi dikkate alarak veya ilişkilenerek yürütülmek durumundadır. BT kontrol­lerinin işletmede inşa edilmesi, yürütülmesi ve değerlemesi; ancak BT’nin anlaşıl­masıyla olanaklıdır.

BT kontrollerinin iki önemli öğesi, işletme kontrollerinin BT ortamında yapılan­dırılması ve BT’nin kontrolüdür.

Bu bakımdan ünitede öncelikle işletmelerde BT ortamı temel yapısıyla kısaca betimlenecek ve daha sonra BT ortamında denetim yaklaşımı incelenecektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir