Borsa Nedir? Borsa Ne Demek

Borsa Nedir?, Borsa Ne Demek?, Borsanın Türkçe Anlamı Nedir?, Borsa Kısaca Nedir?, Borsa Nedir Kısaca, Borsa, Borsanın Anlamı Nedir?, Borsa Kelimesinin Anlamı Nedir?, Borsanın Önemi, Borsanın Ülke Ekonomisi İçin Önemi Nedir?

BORSA NEDİR?

Bir ekonomik sistemde yer alan mali piyasalar, tasarruf sahipleri ile fon talep eden­ler arasındaki fon akımını sağlayan kurumsal ve hukuki mekanizmalardan oluşur. Sermaye piyasalarında ilk aşamada, fon arz edenler ile hisse senedi, tahvil gibi fi- nansal araçlar ihraç ederek fon talep edenlerin doğrudan karşılaştıkları birincil pi­yasalar yer alır. Menkul kıymetleri birincil piyasalarda gerçekleşen ihraçlar yoluyla elde eden yatırımcılar bunları ilerleyen dönemlerde yeniden nakde çevirmek iste­yebilir. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, taraflar arasındaki ilişkiyi gösteren men­kul kıymetin başka bir fon sağlayıcıya transfer edilmesidir ki bu işlemler de ikincil piyasalar aracılığıyla yapılabilir.

Bu tanım çerçevesinde borsalar, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir alım-satım or­tamında fiyatların oluşmasına imkân vermek suretiyle ekonominin işleyişinde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Borsaların Ekonomi Açısından Önemi

Borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri şu şekilde sıralanabilir:

•      Ekonomiye Kaynak Yaratmak

•      Likidite Sağlamak

•      Ekonominin Göstergesi Olmak

•      Sermayeyi Tabana Yaymak

•      Finansal Araçlarla ilgili Bilgilere Kolay Ulaşmak

      Güven Sağlamak

      Ekonomide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırmak

Ekonomiye Kaynak Yaratmak

Borsalar, yatırımcılara sundukları finansal araçlarla tasarruflara hareket ve canlılık kazandırmaktadır. Borsaların bünyesindeki piyasalarda menkul kıymetlerin arz ve talebi karşılaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, borsalar, şirketlerin ve kuruluşla­rın ihraç ettikleri menkul kıymetleri yatırımcılara en iyi şekilde sunabilecekleri bir piyasa niteliğindedir. Örneğin, yeni yatırım yapacak bir şirket, hisse senetlerini hal­ka arz ederek ya da kredi kullanarak finansman ihtiyacını karşılayabilir. Kredinin anapara ve faiz ödemeleri varken halka arz ve bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonlann faiz maliyeti ve anapara geri ödemesi bulunmamaktadır. İşte bor- salarm kaynak yaratma fonksiyonu da burada ortaya çıkmaktadır. Halka arzdan hisse senedi alanlar, bunları rahatlıkla nakde çevirebileceklerini bilirlerse, bu arz­lara olan talep daha da güçlenecektir. Buna ilave olarak, hisse senetleri borsada iş­lem gören bir şirket, ikincil halka arz yapabilir veya bedelli sermaye artınmma gi­debilir. Bu yolla fon toplayarak yatırımlarını/faaliyetlerini finanse edebilir.

Likidite Sağlamak
Menkul kıymetleri ellerinde bulunduranların bunları nakde çevirebildikleri yerler ikincil piyasa olan borsalardır. Her menkul kıymeti her an almak veya satmak mümkün olacağından, menkul kıymetin pazarlanabilirliği yani likiditesi sağlanmış olur. Likiditesi olmayan, istenildiği zaman nakde çevrilemeyen bir menkul kıyme­tin talebi düşeceğinden, gerek arz gerekse talep yönünden sermaye piyasalarında borsalar kilit rol oynamaktadır

 Ekonominin Göstergesi Olmak

Borsalarda her gün çok sayıda finansal araç işlem görmekte, bunların fiyatlan anlık olarak yayımlanmaktadır. Böylece bu finansal araçları çıkarmış bulunan kuruluşlar ve uyguladıkları politikalar, yatırımcılar tarafından sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Borsalarda oluşan fiyatlar tasarruf sahipleri, yatırımcılar, kamu ve özel sektör yöneticileri ve iktisatçılar için önemli bir göstergedir. Bu nedenle borsalar ekonominin barometresi olarak görülür.

Sermayeyi Tabana Yaymak

Borsalar, finansal araçların kolaylıkla el değiştirmesini sağlayarak sermayenin el değiştirmesine ve halkın küçük tasarruflarla büyük şirketlere ortak olabilmesine imkân sağlamaktadır. ÎMKB’de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden satın al­mak için çok büyük paralara ihtiyaç yoktur çünkü işlem birimi 1 lot’tur. Genel bir ifadeyle 1 lot (1 adet hisse senedi), şirket sermayesinde nominal olarak 1 t^ye eşit­tir. Bir adet hisse senedine sahip olmak, hisse senedinin sağladığı tüm ortaklık haklarını kullanabilmek anlamına gelmektedir. Bu anlamda borsalar, küçük tasar­rufların ekonomiye kazandırılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan en önemli mekanizmalardır.

Finansal Araçlarla İlgili Bilgilere Kolay Ulaşmak (Kamuyu Aydınlatma)

Finansal araçların alım satımında güvenli ve doğm bilgi akışı esastır. Menkul kıy­metleri borsada işlem gören şirketler tüm faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendir­mekle yükümlüdürler. Örneğin, İMKB, 2009 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu uygulamasını devreye almıştır Bu platform aracılığıy­la yatırımcılar borsa aracılığıyla işlem gören şirketlerle ilgili bilgilere doğrudan ve ilk elden ulaşma imkânına sahip olmaktadır. ÎMKB’de işlem gören şirketler her üç ayda bir finansal tablolarını açıkladıklarında bunu kamuya da açıklamakla yüküm­lüdür. Buna ilave olarak, şirketin faaliyetleri, yapısı, yönetimi hakkında oluşabile­cek önemli değişikliklerin de anında şirket tarafından kamuya açıklanması zorun­ludur.

Güven Sağlamak

Borsaları diğer piyasalardan ayıran en önemli özellik, borsalarda gerçekleşen iş­lemlerin kurallara bağlı olarak yapılmasıdır. İşlem öncesi izlenmesi gereken prose­dürlerden işlemlerin gerçekleşmesine ve takasına kadar olan tüm sürecin kuralla­rının belli olması yatırımcıların güvenle işlem yapmalarını sağlamaktadır. Özellikle tezgahüstü işlemlerin rol oynadığı 2008 krizi sonrasında, organize piyasalar olan borsaların finansal sistem için önemi bir kez daha anlaşılmıştır.

Ekonomide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırmak

Borsaların kamuyu aydınlatma fonksiyonları ile sağladıkları tanıtım olanağı, yatı­rımcıların yatırım kararı vermelerine önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Bu du­rum stratejik ortaklıklar, birleşmeler veya devralmalar ile yeni yatırım imkânlarının doğmasına elverişli bir ortam sağlamaktadır. Borsaların şirketler hakkmdaki tüm bilgilere ulaşımı kolaylaştırması, işlem gören şirketlerin tanınırlığını artırmaktadır. Birleşme/devralma işlemlerinde en önemli unsurlardan biri şirket hakkında objek­tif bilgiye sahip olabilmektir. Borsada işlem gören bir şirketin tüm bilgilerine ulaş­mak oldukça kolay olduğundan, stratejik ortaklıkların kurulmasında ve devralma­larda borsada işlem gören şirketler ilk İncelenenler arasına girmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir