Bölümlü Örgüt Yapısı

Bölümlü Örgüt Yapısının Hedefi Nedir?, Bölümlü Örgüt Yapısı Hakkında Bilmediklerimiz, Bölümlü Örgüt Yapısı Nedir?, Bölümlü Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi

BÖLÜMLÜ ÖRGÜT YAPISI

Çok büyük ve ürün çeşitliliği miktarı çok olan örgütlerde yaygın olarak tercih edilen ürün odaklı bir yapıdır. Bölümlü yapılar, araştırma geliştirme üretim, finans ve pazar­lama gibi amaçları gerçekleştirmek üzere temel kaynaklara sahip kendi kendine yeterli birimlerden kuruludur. Bölümlü yapıda organizasyon farklı ürünlere ve pazarlara dayanan ayrı birimlere bölünür. Bu birimler genel olarak, müşteri, ürün ve böl­ge temeline göre bölümlendirilir. Şekil 6.2’de bölümlü yapı gösterilmiştir.

Bölümlü yapı, yakın bir koordinasyona ihtiyaç duymadan çok sayıda birimin bir merkeze bağlı olduğu, birimlere önemli ölçüde özerklik tanınan sınırlı merkezileşmemiş bir yapıdır. Burada merkezin başarması gereken temel görev, birimle­rin kendi içerisindeki özerkliğini bozmadan onları hedefleri doğrultusunda koor­dine etmektir. Merkez bu koordinasyon görevini birimlerin çıktılarını standardize ederek sağlar.

Bölümlü yapıya sahip örgütü oluşturan bu birimler kendi içlerinde fonksiyonel yapı başta olmak üzere herhangi bir yapı türüne sahip olabilirler. Bölümlü yapı, her birimin içerisinde kendine ait performans kriterlerinin belirlenmiş olmasına ih­tiyaç duyar. Burada önemli iki faktör vardır: ilk olarak her bir birim kendi içerisin­de kendi hedefleri olan bir entegre sistem olarak algılanmalıdır, ikinci olarak he­defler rakamsal ölçülerle ifade edilebilir olmalıdır.

Bölümlü yapının en temel üstünlüğü sonuçlara odaklanmayı sağlar. Birim yö­neticileri mamul veya hizmetten tamamen sorumludur. Bu yapıda, birimler kendi kendine yeterli olduklanndan değişikliklere çabuk uyum sağlayabilirler ve yöneti­ciler kolay bir şekilde problemlere odaklanabilir. Bu üstünlüklerinin yanı sıra, kay­nak ve personel kullanımında artışlar, birimler arası eşgüdüm noksanlığı ve her bir birim sadece kendi hedeflerine odaklanırken örgütün temel hedeflerinden uzaklaşılması gibi zayıflıkları vardır.

Bölümlü Örgüt Yapısı

Bölümlü Örgüt Yapısı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.