1. Dünya Savaşının Sonuçları Kısaca, Birinci Dünya Savaşının Genel Olarak Sonuçları Kısaca, 1. Dünya Savaşının Kısaca Sonuçları, Birinci Dünya Savaşının Genel Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

♦ İngiltere dünya ekonomisinde rakipsiz kalarak savaştan en kârlı çıkan devlet ol­muştur.

♦ Savaş sonunda çok uluslu devletler (Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan impa­ratorluğu, Rus Çarlığı ve Alman imparatorluğu) yıkılmıştır.

♦ Siyasi haritalar değişmiştir. Yenilen devletlerin toprakları üzerinde yeni devletler kurulmuştur.

♦ Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Türkiye, Polonya, Litvanya, Ukrayna, Estonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kurulmuştur.

♦ Cumhuriyet rejimi önem kazanmış ve yeni kurulan devletlerde Cumhuriyet rejimi yaygınlaşmıştır.

♦ Barışı korumak amacıyla “Milletler Cemiyeti” kurulmuştur.

♦ Sömürgecilik anlayışı değişerek “mandacılık” (himayecilik) ortaya çıkmıştır, ilk kez; uçak,denizaltı,zehirli gaz (kimyasal silah) ve zrhlı araçlar bu savaşta kul­lanılmıştır.

♦ Cephe kavramının değişmesi ve çok fazla sivilin ölmesi nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatları” kurulmuştur.

♦ Yenilen devletlere ağır şartlar taşıyan antlaşmaların imzalatılması, II. Dünya Sa­vaşına ortam hazırlamıştır.

♦ Orta Doğu ve Avrupa’da güç dengeleri değişmiştir.

♦ Savaştan istediklerini elde edemeyen devletlerde yeni rejimler ortaya çıkmıştır (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm).

♦ ABD ise itilaf devletlerinin VVilson ilkeleri’ne uymamaları üzerine Avrupa siyase­tinden çekilmiştir (Monroe Doktrini / infirat / Yalnızlık politikası).

♦ Ümmetçilik anlayışı sona ermiş, Araplar Osmanlı Devleti’nden ayrılmışlardır. Sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmemesi ileride azınlık so­runlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

♦ Osmanlı imparatorluğu’nun Ortadoğu toprakları Ingiltere ve Fransa nın sömürge­si haline gelmiştir.