Bilim insanları Bilimsel Bilgileri Nasıl Üretirler?

Bilim insanları Bilimsel Bilgileri Nasıl Üretirler?
Bilimsel çalışmalar ve bilimsel bilgiler, bilimsel verilere dayalıdır. Belirli yön­temler ve metodlar izlenerek gerçekleştirilir. Bu yöntemlere bilimsel çalışma yöntemi denir. Bilim insanları, inceledikleri olaylarla ilgili yaptıkları nitel ve nicel gözlemlere ve deney sonuçlarına bağlı olarak bazı bilimsel bilgilere (il­ke, kanun ve teorilere) ulaşırlar. Fizik ile ilgili bilimsel bilgilere ulaşırken de planlı ve sistemli bir şekilde çalışırlar. Bilimsel yöntem, bilimsel olarak ta­nımlanan problemlerin, konuyla ilgili olan diğer bilim insanlarının da kabul edebileceği şekilde çözümlenmesi sürecidir.
Bilimsel çalışmada ilk önce incelenecek problem tespit edilir.
Problem belirlendikten sonra problemin durumunu açıklayan verileri elde etmek için gözlemler, inceleme ve araştırmalar yapılır. Bilimsel çalışma sü­recinde, incelenen olaylarla ilgili akla uygun olan, neden-sonuç ilişkileri or­taya konulmaya çalışılır. Bilim insanları, çalışmaları boyunca sürekli veri toplarlar ve bu verilere dayalı olarak bir takım açıklama yaparlar. Bilim in­sanları topladıkları verilere bağlı olarak, inceledikleri problemi çözebilmek için önce bir dizi hipotez kurarlar.

Hipotez Nedir?
Bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur. Bilimsel hipotez incelenen probleme bir ölçüde cevap verebilmeli, eldeki tüm verileri içermeli ve bir takım deneylerle geçerli olup olmadığı test edi­lebilmelidir. Hipotezler kurulduktan sonra sürekli olarak test etme sürecine tabi tutulur. Bundan sonra kontrollü deneyler yapılarak hipoteze dayalı tah­minlerin ve hipotezin geçerliliği ve doğruluğu araştırılır.
Hipotezlerin test edilmesi için deneylere ihtiyaç vardır. Çünkü hipotezin iyi olup olmadığı bu deneylerle anlaşılır. Deney yapılmadan önce deneyle ilgi­li tahmin yapılır. Deney yapıldığında tahminin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Karşılaşılan durumda olayın sebepleri için yapılacak açıkla­malar yeni hipotezleri oluşturur. Bu hipotezlerin geçerli olup olmadığı dene­yin yeniden ve kontrollü olarak yapılmasıyla test edilir.

Kontrollü Deney: Biri hariç diğer tüm değişkenlerin sabit tutulduğu, böyle­ce değiştirilen faktörün gerçek etkisinin kolayca anlaşılabileceği deney çe­şididir. Bu deney için, her defasında koşullardan biri değiştirilir ve deney tekrar edilir.
Başka bir ifade ile kontrollü deney, deney sonucunu etkileyecek koşullar­dan birini değiştirip, diğerlerini sabit tutacak şekilde yapılan deneydir.
Bilim insanlarının bilimsel bir problemin çözümünde takip ettiği yol sırasıy­la şu şekilde olabilir:
Problem belirlenir,
Problemle ilgili veriler toplanır,
Hipotez kurulur,
Hipoteze dayalı tahmin yapılır,
Kontrollü deney ve nicel gözlem yapılır,
Deney ve gözlemlerin hipotezi doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir.
Doğrulanmıyorsa işlemlere tekrar baştan başlanır.
Doğrulanıyorsa hipotez geçerlidir, sonuçlar kamuoyuna duyurulur.
Bilimsel bilgilerin doğruluğu bir olay üzerine yapılan gözlemler ile ispatla­nır.
Veri: Bir olayın doğal ortamda, ya da özellikleri denetlenebilen bir ortamda yapılan gözlemlerin sonucudur. Bilim adamları olayları gözlemlemek için kendi duyumlarını, duyumlarını güçlendirecek araçları veya insan duyumla-rınının algılayabileceğinden oldukça farklı cihazlar kullanırlar. Bilim adamla­rı gözlemlerini pasif izleyici, toplayıcı veya olayın gelişimine müdahale ede­rek yaparlar.
bilimsel_calisma_yontem_semasi
Bilimsel Teoriler Zamanla Yasa Olur mu?
Bilimsel teori, gözlenen bir doğa olayıyla ilgili yapılan genellemelerin açık­lamasıdır. Bilimsel bir yasa ise, doğruluğu kanıtlanmış varsayım olarak ta­nımlanabilir. Bilimsel teoriye; büyük patlama (bing – bang) ve rölativite ör­nek olarak verilebilir. Bilimsel yasaya ise, kütle çekimi, kütle ve enerjinin ko­runumu, termodinamik, hareket yasaları örnek olarak verilebilir. Bilimsel te­ori ve yasalar deneysel desteğe sahip olmalıdır. Fakat bilimsel teoriler asla yasa olmaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev