BİLGİSAYAR KISACA NEDİR NE İŞE YARAR BİLGİSAYAR ÇEŞİTLERİ

Bilgisayar Nedir, Bilgisayar Ne İşe Yarar Bilgisayar Çeşitleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

Bilgisayar Kısaca Nedir Ne İşe Yarar Bilgisayar Çeşitleri

BİLGİSAYAR NEDİR? NE İŞE YARAR

Bilgisayar, gerek sayısal ve gerekse alfabetik verileri işleyen elektronik bir araçtır. Verileri belirli bir program mantığı doğrultusunda hızla okuyarak ve onları aynı hızla sonuçlandırarak çalışır. Bu bilgi­leri işledikten sonra; saklar, çoğaltır, değiştirir ve siler. Bilgileri ve programları belleğinde saklar. İste­nildiğinde kullanıcıya tekrar verir. İşlemlerin tümünü insanın yönlendirmesiyle yapar.

Bilgisayar için bir tanım yapmak gerekirse, verileri belirli bir program mantığı içinde işleyerek; onları kendi diline dönüştüren ve sonuçları kullanıcıya sunan, saklayabilen, belleğinde tutabilen elek­tronik bir araçtır.

Çağın harikası olarak bilinen bilgisayar, kendi başına hiçbir şey yapamaz. Bilgisayar, insan dene­timinde verilen komutlar doğrultusunda işlemleri gerçekleştirir. Bilgisayar günümüzde oldukça popüler hâle gelmiştir. Bunun nedenleri:

1.    Aritmetiksel ve mantıksal işlemleri son derece hızlı yapması,

2.    Çok fazla bilgiyi saklaması,

3.    İnsanın günümüzdeki iş veya işlemlerini kolaylaştırması, hızlı, güvenli ve hatasız yapmasıdır.

BİLGİSAYAR ÇEŞİTLERİ

Bilgisayarlar veri işleme şekline ve kullanım amacına göre iki gruba ayrılır:

1.   Veri İşleme Şekline Göre

Bilgisayarlar, verileri işleme yöntemlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

a.    Sayısal Bilgisayarlar

Fiziksel ölçümler üzerinde işlem yapan bilgisayarların aksine sayısal (dijital) bilgisayarlar, doğrudan doğruya ikili sayı sisteminin rakamlarıyla (0 ve 1) çalışırlar. Belleklerinde saklanan çok ayrıntılı program komutlarına uyarak, bitlerden (ikilikler) oluşan verileri sayar, sıralar, karşılaştırır ve yeniden düzenler. Bunları, insanların okuyabileceği karakter, sayı ve simgelere ya da bilgisayar tarafından komuta edilen bir yazı makinesinin algılayabileceği sinyallere dönüştürülür. Sayısal bilgisayarlar çok çeşitli işlevleri yerine getirecek şekilde programlanabilir.

Bu nedenle, bugün kullanılmakta olan bilgisayarların %90’ından çoğu sayısal türdendir.

Resmî ve ticarî kuruluşlar, veri kütükleri oluşturarak sayısal bilgisayarların bilgiyi düzenleme, sak­lama ve gerektiğinde kütüklere yeniden ulaşma yeteneğinden yararlanırlar.

Bu bilgisayarlar, sistem ya da aygıtların işletilmesi için insan gücüne gereksinim duymayarak düzenleyebilme özelliklerine sahiptir. Değişik uygulamalarda kullanılabilme özellikleri de vardır. Sayısal bilgisayarlar, takım tezgâhlarını denetleme, karmaşık lâboratuvar testlerinin analizi ve hastahane aygıt­larına kumanda etme, eğitimde, temel dil ve matematik becerilerinin kazandırılmasında kullanılmak­tadır. Araştırmalarda ise, verilerin analizi ile matematiksel programların geliştirilmesinde kullanılır.

b.   Ölçme Tekniğine Dayalı (Örneksel) Bilgisayarlar

Gerilim (elektrik santrallerinde) gibi değişken değerlerle temsil edilen veriler üzerinde işlem yapan ve çözülmesi istenen matematiksel problemlerin fiziksel bir örneğini oluşturan bilgisayarlardır. Sıradan diferansiyel denklemleri çözebilen örneksel bilgisayarlar, sistem mühendisliğinde, özellikle bazı süreç ve donatımlar gerçek zamanlı benzetim örneklerinin oluşturulmasında çok elverişlidirler. Bu bilgisayarların bir başka kullanım alanı da elektrik dağıtım şebekelerinin analizidir.

c.    Karma Tip Bilgisayarlar

Bellekte saklanan programlanmış sayısal işlemciyle bağlantılı birçok örneksel işlemci kullanan modern karma bilgisayarlar, 1950’lerin sonuna doğru ortaya çıkmıştır.

Özel çevirici aygıtlarla donatılarak, hem örneksel, hem de kesikli biçimde ifade edilen verileri kul­lanabilen özelliktedir. Son yıllarda dinamik sistemlerin gerçeğe yakın bir biçimde temsil edilmesinin zorun­lu olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin; nükleer reaktörler, güdümlü füze sistemleri ve uzay araçlarına ilişkin benzetimli (gerçeğe uygun mekânların oluşturulması) araştırmalarında kullanılmaktadır.

Karma tip bilgisayarlar, örneksel ve sayısal bilgisayarların özelliklerini taşır. Örneksel bilgisa­yarlara oranla daha fazla kesinlik, sayısal bilgisayarlara oranla daha fazla denetleme yeteneği sağlar.

2.   Kullanım Amacına Göre

Bilgisayarlar kullanım amaçlarına göre büyüklük ve kapasite bakımında şu şekilde sınıflandırılabilir:

a.   Süper bilgisayarlar: Büyük kapasiteleriyle işlemleri çok sürede gerçekleştiren bilgisayarlardır.

b.   Mainframe tipi (ana) bilgisayarlar: Terminalleri biribirine bağlayan kişisel bilgisayarlardır.

c.   Workstation tipi bilgisayarlar (İş İstasyonları): Ara bilgisayarlara bağlı olarak çalışan ve program­ları birlikte çalıştırabilen bilgisayarladır.

ç. Mikro bilgisayarlar: Küçük kapasiteli, taşınabilen ve işlevleri sınırlı bilgisayarlardır.

d.  Kişisel bilgisayarlar: Ev ve iş yeri kullanıcılarının kişisel işlemlerini yapmakta kullandıkları bil­gisayarlardır. Bağımsız çalışan bilgisayarlar masa üstü ve elde taşınabilen (laptop) olarak adlandırılır.

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir