Bedir Savaşı Kısaca Bilgi

Bedir Savaşı Hakkında Bilgi,Bedir Savaşı Sonuçları,Bedir Savaşı Kimler Arasında Oldu,Bedir Savaşı Nedenleri,Bedir Savaşı

Bedir Savaşı Hakkında Bilgi

Mekkeliler Medine’ye göç eden Müslümanların Mekke’de kalan evlerini ve eşyalarını yağmaladılar. Hz. Muhammed Müslümanların uğradığı maddi kaybı kar­şılamak istiyordu.Bu arada müşriklerin ileri gelenleri, Medineli Müslümanlara mek­tuplar yazarak tehdit etmişler, Arap ve Yahudi kabilelerini Müslümanlara karşı kışkırtmışlardır.

Mekke’den göç eden Müslümanlar, göç sırasında bütün mallarını Mekke’de bıraktıklarından dolayı Medine’de ekonomik yönden güçlük çekmekteydiler.Müslümanlar, Ebu Süfyan başkanlığında Mekkelilere ait bir kervanın Medine yakınlarından geçeceğini, bu kervanın gelirleriyle silah alınacağı ve Müslümanlara saldırılacağım duyunca kervanı ele geçirmeye karar verdiler. Bu amaçla Müslümanlar, Hz. Muham­med komutasında 300 kişi ile yola çıktılar.Ancak bunu haber alan kervanın başında­ki Ebu Süfyan, yolunu değiştirerek baskından kurtuldu ve Mekke’den yardım istedi.

Mekkeliler Ebu Cehil komutasında 900 kişilik bir ordu hazırlayarak Müslü­manlar üzerine yürüdüler. Müslümanlar ile Mekkeliler Bedir kuyularının bulunduğu mevkide karşılaştılar. Savaş Müslümanların zaferiyle sona erdi.

Bedir Savaşı’nın Sonuçları

Müslümanlar, Mekkelilere karşı ilk askeri başarılarını kazanmışlardır.Şam ti­caret yolu Müslümanların denetimine girmiştir.Hz. Muhammed, iyi bir komutan olduğunu göstermiş ve siyasi gücünü artırmıştır. Müslümanların Hz. Muhammed’e güven ve bağlılığı artmıştır.Ganimetlerin taksimi ve esirlere uygulanan muamele ilk defa İslâm savaş hukukunu oluşturmuştur. Savaş sonunda elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılmış, geri kalanı da savaşa katılanlara dağıtılmıştır. Bu uygu­lama İslam devletlerinde kural haline gelmiştir.

Bedir Savaşı’nda yakalanan esirlerin on Müslümana okuma yazma öğretmele­ri karşılığında serbest kalmaları İslâm dininin eğitime verdiği öneme kanıt olarak gösterilebilir. Bu uygulama ile Müslümanların okuma yazma öğrenmesi, esirlere iyi davranıldığının kanıtlanması ve Müslümanların akrabaları olan esirlerin esaretten kurtulmasına ortam hazırlanması amaçlamıştır.

Kuran- Kerim Bedir Savaşı’nın yapıldığı günü “Furkan Günü” yani hak ile batılı birbirinden ayıran gün olarak isimlendirmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki bu savaş İslam’ın geleceği açısından sağlam bir temel teşkil etmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir