Balanced Scorecard Nedir? Ne Demek? Örneği

Balanced Scorecard, Balanced Scorecard Nedir?, Balanced Scorecard Örnekleri, Balanced Scorecard Ne Anlama Gelir?, Balanced Scorecard Uygulaması

DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ (BALANCED SCORECARD)

işletmenin durumunu, performansını ve rakiplerine karşı konumunu öğrenmek için finansal göstergelerine bakılır. Bilanço, gelir tablosu gibi. Bu göstergeler iş­letmenin “iç çevre analizi” konusunda önemli işaretler verirler. Nitekim devlet de bu göstergeler (bilanço) doğrultusunda “vergi” almaktadır. Çünkü finansal (mali) göstergeler işletmenin ne kadar kârlı olduğunu yansıtır. Dolayısıyla işletme ayna­ya baktığında, karşısına çıkan görüntü finansal göstergelerle şekillendirilen bir görüntüdür.

işletmeler kendilerini değerlendirirken genellikle finansal ölçütleri kullanmak­tadır fakat finansal ölçütlerin kullanımı işletmelere geçmişte yaptıklarının bir kar­nesi olmaktan ileriye gitmez. 1990’lı yılların başında Robert KAPLAN ve David NORTON işletmelerin uyguladıkları denetim sistemlerinin yetersiz olduğunu, işlet­melerin yalnızca finansal ölçütlere göre değerlendirilmesinin eksik olacağını dü­şünmüşlerdir. Bunun üzerine finansal ölçümlere dayalı performans sistemlerinin eksikliklerini kapatmak ve işletmelerde performansı farklı açılardan artırmak ama­cıyla “Dengeli Başarı Göstergesi” yaklaşımını geliştirmişlerdir. Dengeli Başarı Gös­tergesi sayesinde işletmelerin stratejilerini uygulamasının önündeki engelleri kav­raması, stratejilerini hedeflerle ilişkilendirilmesi ve stratejilerin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının kontrolü sağlanmaktadır.

Dengeli başarı göstergesi yöntemi ile işletmenin üst düzey yönetimi, hazırlaya­cağı bir çizelge aracılığı ile çalışanlarına seçilen stratejilerin gerçekleştirilmesine yardım edecek faaliyetlerle ilgili önemli performans kriterleri hakkında bilgiler sağ­lamakta; çalışanlar da işletmenin geneli için hazırlanmış bu çizelgeye uyumlu ola­rak kendi çizelgelerini hazırlayarak orada belirtilen kriterleri sağlamak için çaba göstermektedirler.

Dengeli başarı göstergesi (dengeli sonuç kartı) en genel anlamda işletmelerin vizyon, misyon ve stratejilerinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edil­mesidir. Bu yüzden dengeli başarı göstergesi, işletmelerin geçmişte finansal ola­rak elde ettikleri performansa ait ölçütlerin gelecekteki performanslarını sağlaya­cak koşullarla bütünleşmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sadece bir ölçüm sistemi değil; vizyon, misyon ve stratejileri işletme içinde herkes tarafından anla­şılabilir duruma getiren ve stratejileri uygulamaya imkân veren bir yönetim sistemidir. İşletmelerin geçmişte nerede olduklarını, şu anki durumunu ve gelecekte nereye gideceklerini görmelerine olanak tanır. Bu yüzden dengeli başarı göster­gesi geçmişe ait fiziksel verileri göstermenin yanında geleceğe yönelik tüketici al­gılaması, çalışan motivasyonu ve süreç performansı gibi finansal olmayan göster­gelerle de ilgilidir.

Bir kurumu geleceğe hazırlamada en önemli unsur o kurumun, rakiplerinin ve çevrenin koşullarına uygun olarak geliştirilmiş özgün strateji ve stratejinin etkinlik­le uygulanmasıdır. Fortune Dergisi’nin bir araştırmasına göre; etkin olarak uygula­nabilen stratejilerin oranı yüzde 10’u bile geçmemektedir. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan R. Kaplan ve D. Norton, stratejilerin etkin olarak uygulanabilme­sinin önünde dört engel bulunduğunu tespit etmişlerdir (Argüden ve diğerleri, 2000: 14):

Vizyon Engeli: Kurum hedefinin ve stratejisinin onları uygulamakla sorum­lu çalışanlar tarafından yeterince anlaşılmamış olması,

Operasyonel Engeli: Bütçeleme, yatırım planlaması gibi yönetim sistemle­rinin uzun vadeli stratejik yaklaşımlar ve öğrenme odaklı olmaması,

Yönetim Engeli: Üst yönetimin zamanlarını günlük sorunları çözmek için kullanıp stratejik düşünceye yeterince eğilmemesi,

insan Engeli: İnsan kaynaklan yönetim ve teşvik sistemlerinin strateji ile bağlantısının kurulmamış olması.

Bu araştırma sonucunda R. Kaplan ve D. Norton şirket performans ölçülerinin en az dört boyutta dengeli olarak ortaya konulması gerektiğini vurgulamıştır. Yani oluş­turulacak olan sistem (dengeli başan göstergesi) finansal boyut, müşteri boyutu, iç­sel süreçler boyutu ve öğrenme boyutu olan dört boyutu içermelidir. Ancak bu şe­kilde stratejik kararların sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

dengeli başarı göstergesi
Balanced Scorecard Nedir? Ne Demek? Örneği

Dengeli başarı göstergesindeki temel düşünce ve yaklaşım şudur: İşletmele­rin performansını sadece finansal göstergelerle değil, finansal göstergelere ek olarak, başka ölçütlerle değerlendirmek işletmenin “gerçek” durumu hakkında daha “dengeli” ve daha “sağlıklı” bilgi verir. Böylece stratejilerin belirlenmesi, ça­lışanlar tarafından benimsenmesi dolayısıyla hayata geçirilmesi kolaylaşır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir