Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir, Anonim Şirketler Nasıl Kurulur? ve Anonim Şirketler Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu.

ANONİM ŞİRKET NEDİR?

Anonim şirketler, en kolay büyüme olanağına sahip ortaklık türüdür. Hem serma­ye artırımı hem de borçlanma olanağı diğer şirketlere kıyasla kolaydır. Bu şirketle­re ortak olmak ya da ortaklıktan ayrılmak, özellikle hisse senetleri borsada işlem gören şirketler için çok kolaydır. Dolayısıyla anonim şirketlerin ömrü, ortakların ya da yöneticilerin ömrüyle sınırlı değildir. Anonim şirketlerin ekonomik önemi bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Şirketler açısından küçük sermaye paylarının bir araya gelmesiyle büyük sermayelerin sağlanması, yatırımcılar açısından da ris­kin küçük ve yalnızca yatırılan sermaye payı ile sınırlı olması bu şirket türünün se­çiminde en büyük etken olmaktadır Anonim ortaklıklar finansal yönetim açısından özellikle önemli olan ortaklık türüdür. Ülke gelişiminde anonim ortaklıkların, özellikle halka açık anonim ortaklıkların önemi büyüktür. Anonim ortaklıklar; sorum­luluğun ve riskin sınırlı olması nedeniyle küçük tasarrufların sanayi kuruluşlarına yönelmesini kolaylaştırmakta, sermaye birikimini hızlandırarak sermayenin tabana yayılmasına olanak sağlamaktadır.

Yeni TTK’da anonim şirketler;

(1)  Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal- varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

(2)  Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylan ile ve şirkete karşı sorumludur, şeklinde tanımlanmaktadır.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konu­lar için kurulabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya da­ha fazla kurucunun varlığı şarttır.

En az sermaye tutarı ile ilgili;

(1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul et­miş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Ku­rulunca artırılabilir.

(2)  Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç serma­yesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermaye­dir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder,

(3)  Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye siste­minden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybet­tiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çı­kartılırlar, şeklinde tanımlanmaktadır.

Anonim şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur; şirketin mer­kezinin bulunduğu yer, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Bir payın itibarî de­ğeri en az bir kuruş olup, bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltile­bilir. Anılan itibarî değer Bakanlar Kurulunca yüz katma kadar artırılabilir.

TTK’da esas sözleşme ile ilgili hususlar;                                    t

(1)  Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır,

(2)  Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır,

a)    Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer,

b)    Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu,

c)     Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları,

d)    Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamalan,

e)     Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınma­sı söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedel­leriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken üc­ret, ödenek veya ödülün tutarı,

f)     Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler,

g)     Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar,

h)    Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları,

ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre,

i)      Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı,

j)      Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları,

k)    Şirketin hesap dönemi.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir