Amir Durumundaki Memurların Ödev ve Sorumlulukları

Amir Durumundaki Memurların Ödev ve Sorumlulukları

Devlet memurları kanunu, amir amir durumundaki memurların ödev ve sorumluluklarını özel olarak düzenlemiş ve genel olarak memurlardan farklı unsurları hüküm altına almış ve amir – memur ilişkisini belirli esaslara bağlamıştır. (madde 10). Memurlar, ”amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. ” Böylece amirler, başında oldukları kuruluş ve birimlerin hukuki olarak belirlenmiş görevlerini tam ve zamanında yapmak ve yaptırmaktan, aynı zamanda astlarını yetiştirmek ve kontrol etmekten sorumludurlar.

Amirler, astlarına hakkaniyete uygun ve eşitlik içinde davranırlar. Amirler, amirlik yetkisini hukuka uygun kullanır, kanunsuz emir veremezler. Ayrıca, amir, maiyetindeki memurdan özel bir çıkar temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir