Ahlak İle İlgili Ayet Hadis ve Hikaye Nedir?

AYET- İ KERİMELER

İyice bilmediğin bir işin üstüne düşme. 17-36

Sabredenlerin alacakları ecir, muhakkak hesapsızdır. Zümer 10

Afve sarıl, maruf şeyleri emret, cahıillerden yüz çevir. 7-199

O ahiret yurdunu bir yer yüzünde kibir ve fesat peşinde koşmayanlara tahsis ederiz. İyi sonuç mütteki olanlardır. Kasas 83

Sözünüzü yerine getiriniz, zira verdiğiniz sözden mesuldür. 17- 34

Sözü işitipte en güzeline uyan kullarımı müjdele. Zümer 17- 18

Bir insanların ana ve babalarına iyilik etmelerini vasiyet ettik. 29- 8

Siz iftirayı kolay sanırsınız, halbuki o, Allah nezdinde büyük günahtır. Nur 15

Ey iman edenler! Allahtan korkunuz ve doğrulanlarla beraber olunuz. Tevbe 119

Ey iman edenler! Zandan pek çok kaçının. Zira zannın bazısı vardır ki günahtır. Hucurat 12

Sakın yetime kahretme, saili azarlama. 93- 9- 10

Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe hayra kavuşamassınız. 3- 92

Kadınlara iyilikle muaşeret ediniz. 4- 19

Öfkesini yenenler ve insanların suçunu bağıslayanlar için cennet hazırlanmıştır. Allah muhsinleri sever. 3- 134

Yalan sözden, yalan yere şahitlik etmekten katiyyen sakının. 22- 30

Hayır işleyen ki, felah kılasınız. Hac 77

Muhakkak Allah adalet ve iyilikle ve kısımları görüp gözetmekle emin, aklın ve dinin kabul etmiyeceği çünkü işlerden ve haksızlıklardan da nehyeden bu hususta size öğüt verir. Nahl 90

Doğru olan erkekler ve kadınlar, Cenab- I Hak bunlara mağrifet ve büyük ecir hazırlamıstır. Ahzap 35

Ağırdığı ipliği kuvvetle büktükten sonar bozan kadın gibi olmayın. Nahl 92

Muhakkak ki iyiler nimettedir. Fenalar da cehennemdedir. 82 13-14

Hayırlı işlerde acele ediniz. İyilik hususunda yarış ediniz. Bakara 148

İnsanlar arkadan çekiştiren gözle kaşla alay eden her ferdin vay haline! 104- 1

Asra yemin ederimki, bütün insanlar hüsrandadırlar. Yanlız iman edip iyi işler yapan ve diğerlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Asr 1- 3

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Onu odunu insanlar ve taşlardır.

66- 8

Allaha ibadet edin ve Ona hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya, yalancı komşuya, yanımızdaki arkadaşa, yolcuyla ve maliki bulunduğumuz kimselere iyilik ediniz. Nisa 36

Ey iman edenler! Allahtan korkunuz ve doğrularla beraber olunuz. Tevbe 119

Ey iman edenler! Allahtan korkun, kötülük yapmaktan sakının. Doğru söyleyiniz. Ahzap 70

Ey iman edenler! Sizden biriniz dinden dönerse, Allah öyle bir kavim getirirki, onlar Allah da onları sever. Bunlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetlidirler. Maide 54

Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Binaenaleyh birbirinize zulmetmeyiniz. Hadis- I Kudsi.

Biriniz diğerinizi gıybet etmesin. Sizden biriniz ölü etini yemek istermi? Elbette bundan ikrak ederdiniz. O halde Allahtan korkunuz. Allah tevbeleri kabul eden, çok esirgeyendir. 49- 12

Ahdinizi yerine getiriniz, çünkü ahdinizden mesulsünüz. İsra 34

Müslümanların ayıplarını ve gizli hallerini araştırmayın. 49- 12

Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendinizi tehlikeye atmayınız. Daima iyilik edin. Allah muhakkak iyilik edenleri sever. 2- 195

Kibirlenip masdan yüzünü çevirme, Yeryüzünde çalımla yüzüme. Çünkü Allah kurulup öğünenlerin hiç birini sevmez. Lokman 18

AHLAK KONUSU İLE İLGİLİ HADİSLER

Bana en sevgili olanınız ve kıyamet gününde mertebesi bana en yakın bulunanızı size haber vereyimmi? Evet ya Rasulallah dediler, Efendimiz, Ahlakı en güzel olanınızdır, buyurdu.

Kul ibadeti az olduğu halde, güzel ahlakıyla ahiretin en yüksek derecelerine ve şerefli mevkilerine ulaşır. Ahlakı kötü olanlarda cehennemin alt tabakasına varırlar.

Yalanlar içinde en büyük yalan, rüyasında görmediği bir şeyi gördüm diye gözlerine yalan isnad etmektir.

Kişi güzel ahlakı ile geceyi ibadetle geçiren ve savaş meydanlarında şiddetli susuzluktan ciğeri yanan kimsenin derecesine ulaşır.

Allah katında kötü ahlaktan daha büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlak sahibi, bir günahtan çıkmadan diğerine düşer.

Herhangi bir kul dünyada diğer bir kulunun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.

Cehennemlikleri size haber vereyimmi? Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.

Dört şey sende olduktan sonar dünyadaki kaybından sana zarar gelmez. Emaneti korumak, doğru konuşmak, güzel ahlak ve helal lokma.

Çocuklarınıza hoş muamelede bulunan ve onları güzel terbiye ediniz.

Haya ancak hayır getirir. Buhari Muslim.

Üç defa kapıyı çalın, izin verilirse girin, aksi takdirde geri dönün.

Her işittiğini söylemek insana yalan olarak yeter.

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Kuvvetli kimse güneşte başkalarını yenen kimse değildir. Ancak hiddet anında iradesine hakim olandır.

Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların sakin olduğu kimsedir.

Hiçbir baba, çocuğa güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.

Cehennemlikleri size haber vereyimmi? Onlar katı yürekli malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.

İyilik güzel ahlaktır. Fenalık da kalbin yatışmadığı ve halkın da duymasını istemediğin şeydir.

Hasetten kaçınınız çünkü ateşin veya otları mahvettiği gibi, hasedde hasenatı yani iyiliği mahveder.

İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez.

Güzel ahlak, Allahın yüce Ahlakıdır.

Hz Muhammed’in örnek ahlakı ile ilgili kıssalar peygamber efendimizin güzel ahlakı ile ilgili hikayeler

Efendimizin güzel ahlakı ve bunla ilgili günümüze kadar ulaşmış olan hadisler müminlere her zaman yol göstermeli ve mümin ahlak olarak efendimizi her zaman örnek almalıdır. Hz. Muhammed’in hayatı boyunca yaşamış olduğu başlıca olaylardan güzel derlenmiş bazı hikayeler aşağıdaki gibidir:

Rahmet Etmeyene Rahmolunmaz

Ebu Hureyre dedi ki: Resulullah (s.a.v)’ın huzurunda bulunuyorduk. Bu arada Hazret durmadan henüz küçük yaşta olan Hasan ve Hüseyin’i öpüyordu. Hazret’in bu hareketini gören Uyeyne: “Ya Resulullah (s.a.v), benim on çocuğum vardır. Ben şimdiye kadar onların hiçbirini asla öpmemişim” dedi. Hazret bu sözü duyunca çok sinirlendi, öyle ki çehresinin rengi değişti ve: “ Kim rahmetmezse, ona rahmolunmaz; eğer Allah rahmeti kalbinden almışsa, benim sana yapacak bir şeyim yoktur; kim, küçüklerimize rahmetmez, büyüklerimizi de saymazsa, o bizden değildir” buyurdu.

Sıraya Riayet Edin

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Bir gün Hz. Resulullah (s.a.v) ayaklarının üzerine yorgan örtmüş ve istirahata çekilmişti. Bu arada Hasan su istedi. Resullullah (s.a.v) hemen yerinden fırladı ve devemizden bir kaba biraz süt sağıp onu Hasan’a (a.s) verdi. Bunu gören Hüseyin (a.s) yerinden fırlayıp sütü almak istedi. Ama Resulullah (s.a.v) ona mani olup sütü Hasan’a verdi. Bu arada durumu seyretmekte olan Fatıma: “Ya Resulullah! Güya Hasan’ı daha çok seviyorsun” dedi. Resulullah cevaben buyurdular ki: “Hayır öyle değildir. Benim Hasan’ı savunmamın sebebi, öncelik onun hakkı olduğu içindir. Çünkü O, daha önce su istemişti, sırayı riayet etmek gerekir. Yoksa kıyamet günü ben, sen, bu ikisi ve şu yerde yatan (Ali) hepimiz bir mekanda olacağız” buyurdu.

İki Meleğin Haline Gülüyorum

Bir gün Resulullah (s.a.v) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hazretin gülmesinin sebebini sorunca, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: “Evet göğe bakıyordum, iki meleğin hali beni güldürdü, onlar kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler, fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca, göğe çıkıp, Hak Teala’ya şöyle arz ettiler: “Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik, fakat onu orada bulamadık, hastalık yatağına düşmüştü.”

Allah Teala, o meleklere cevabında şöyle buyurdu: “O mümin kul, hastalık yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın. Hastalık yatağında olduğu müddetçe onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir; onun mükafatını ben vereceğim.”