3.Selim Döneminde Yapılan Yenilikler Nedir?

III. Selim, şehzadeliği ıslahat döneminde geçmiş, iyi eğitilmiş ve yeniliklere açık bir padişah olarak tanınmaktadır.
III. Selim askeri başarısızlıkların kaynağını çağın gelişmeleriden geri kalınmasına ve yeniçeri ocağının disiplinsizliğine yordu. Bu amaçla Nizam-ı Cedit isimlili yeni bir ordu ve bu ordunun mali kaynağını sağlayıp denetlemesi içinde İrad-ı Cedit’i kurmuştur. Ve bu birliklerin eğitimi içinde Selimiye ve Levent’e eğitim kışlaları kurmuştur.
Zayıflamış olan donanma tekrar elden geçirildi modernleştirilde ve gemi sayısı artırıldı.
Kara ve deniz kuvvetleri için mühendislik merkezleri açılarak, yurtdışından uzmanlar getirtilerek eğitim vermesi sağlandı.
Yerli üreticileri korumak için kapitülasyonların etkilerini azaltmaya çalıştı ve yerli malları kullanmaya teşvik çalışmaları yürüttü.
Avrupa ülkelerinde sürekli elçilikler açtı. Böylece Avrupa’daki gelişmeleri daha yakın takip edebilecek ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirecekti.
Dar üt-Tibeti-il Amire (devlet matbaası) kuruldu.
Dış siyasete önem verildi. Sürekli büyükelçilikler açıldı.
Yabancı dil öğrenimine ve kültür hareketlerine önem verildi.
Yeniçerilerin Nizam-ı Cedit ve diğer ıslahatlardan doğan hoşnutsuzluğu, yeni ordunun külfetinin fazla olması gibi sebeplerden ötürü Kabakçı Mustafa isyanı çıkmış ve bunun sonucunda isyankarlar III. Selim’i tahttan indirerek IV. Mustafa’yı başa geçirmişlerdir

Elçi :1.bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse,sefir.
2. bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.