Monthly Archive:: Haziran 2013

Siyasi ve hukukî rejim

Siyasi ve hukukî rejim İl ,insanları barışa,refaha ve huzura kavuşturan,aşiretler arsındaki düşmanlığa son veren siyasî bir kuruluştur.İl idaresi ve kuruluşuyla,bağımsız aşiret yaşayışına,göçebeliğe son veren ortak bir hukuk düzeni sağlamak mümkün olmuş ve ortaya çıkan hakanlık çeşitli illeri birleştiren monarşik bir devlete dönüştürmüştü. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde monarşi görülmekteydi.Devlet kudreti ve temel yetkiler hükümdarda toplanıyordu.Yasama,yürütme ve

Osmanlıda Malî Yönetim

Malî Yönetim: İlk mali yönetim Kara Halil Efendi ve Rüstem Efendinin yardımıyla I.Murat devrinde kurulmuştu ve bu dönemde tüm meseleleri çözebilecek seviyeye ulaşmıştı.İç ve dış hazineler tamamen dolmuş,hatta Rüstem Paşanın sadrazamlığı sırasında Yedikule’de iç hazineye yeni bir şube eklenmesi gerekmişti. Osmanlı Devleti’nde başlıca iki hazine vardı.Biri ‘Hazine-i Maliye’,‘Hazine-i Devlet’,Hazine-i Devlet,Hazine-i Âmire,Hazine-i Hümayun gibi adları olan

Osmanlıda Askerî teşkilât

Askerî teşkilât: Osmanlıların ilk askerî teşkilâtında,Selçukluların ve İlhanlıların etkisi görülmektedir.Osmanlı kuvvetleri üç bölüme ayrılmaktaydı: Kapıkulu Askerleri a)İlk Acemi Ocağı b)Yeniçeri Ocağı c)Cebeci Ocağı d)Topçu Ocağı e)Atlı Bölükler Eyâlet Askerleri a)Tımarlı Sipahiler b)Müsellemler c)Azablar d)Akıncılar Deniz Kuvvetleri a)Azaplar b)Tımarlı sipahiler(savaş zamanlarında) -Kapıkulu askerleri- a)Acemi Ocağı: İlk acemi ocağı,Gelibolu’da Çandarlı Kara Halil ile Molla Rüstem ‘in ön

Osmanlıda Toprak Yönetimi

Osmanlıda Toprak Yönetimi -Arazinin Dağıtılması- Osmanlılar ele geçirdikleri ülkelerde,arazinin tescili amacıyla düzenli olarak kaydını tutarlardı.Buna tahrir denirdi.Tahrir divandaki nişancının sorumluluğundaydı.Fakat defteri tutan başka biri vardı. (muharrir) Muharrir önce adamlarıyla bölgeye giderdi.Arazi ilk defa padişahlara mahsus haslar,vezirlere ve sancak beylerine mahsus haslar,zeamet ve tımarlar,vakıflar ve mülkler olmak üzere çeşitli türlere ayrılırdı.Sonra muharrir,şehir,kasaba ve köyleri birer birer

Osmanlıda Taşra Yönetimi

Osmanlıda Taşra Yönetimi Osmanlıların yönetimi altındaki yerler köy,ilçe(kaza),sancak ve bey- lerbeylik şeklinde idarî ve askerî bir bölünmeye tabî tutulmuştu: Köyler: Halkına reâya adı verilirdi.Dirlik,vakıf ve mülk reâyası olarak üç bölüme ayrılmıştı.Köylünün askerî olmayan şer’î ve hukukî davalarına yöresel kadılar (yargıçlar) bakardı. İlçeler: Köylerin birleşmesiyle oluşurlardı.Buralarda kadılar,alaybeyleri ve subaşılar(jandarma)vardı.İlçelere kadıların yönetimi dolayısıyla kaza da denirdi. Sancaklar:

Osmanlıda Merkezi Yönetim

Merkezi Yönetim: Divan ve İlk Vezirler: Kuruluş döneminde,Osmanlı Beyliği ilk devlet teşkilâ- tını düzenlerken Türkiye Selçukluları ile İlhanlıları örnek almıştır. a)Divan: Padişahın bulunmadığı durumlarda vezirin başkanlığı altında devlet başkentinde veya hükümdarın bulunduğu yerde kurulan Bakanlar Kurulu’na ‘divan’ denirdi.Devlet işlerinin kesin görüşüldüğü yer burasıydı.Divan,her sabah namazdan sonra pâdişahın başkanlığında toplanarak devlete ve halka ait askerî, malî

AMASYA TAMİMİNİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?

AMASYA TAMİMİNİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Türk halkının başlattığı direniş hareketlerinin tek merkezden toplamayı amaçlayan bu genelge Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca hazırlanmıştır. Mustafa Kemal tarafından önceden hazırlanmış metin üzerinde yapılan çalışmalardan sonra Amasya Tamimi kabul edilmiştir. 21-22 Haziran 1919 yılında genelge halini alarak tüm illere duyurulmuştur. Bu tamimin önemli hükümleri şunlardır: 1. Yurdun bütünlüğü,

Ege Bölgesi Hakkında Bilgi

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11’ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu’nun batısında yer alır ve adı komşu olduğu denizden gelmektedir. Batı-doğu doğrultusunda genişliği, Çeşme’den Emirdağ’ın Davulga bucak merkezine kadar 450km’yi geçer. Kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu ise Bursa’nın güneyi ile Marmaris arasında 400km’yi