EDEBİYAT

Hoca Dehhani Eserleri ve Edebi Kişiliği

Hoca Dehhani Eserleri ve Edebi Kişiliği Hoca Dehhani Kimdir? Elde bulunan bir kasidesinde Horasan’dan Anado­lu’ya geldiğini ve tekrar oraya dönmek istediğini söy­leyen Dehhani’nin hayatı hakkında bilinenler çok azdır. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdi­rini kazanmış ve sultan tarafından bir “Selçuklu Şeh­namesi” yazmakl görevlendirilmiştir. Şairin, Farsça olarak 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdığı, ancak bu eserin günümüzde …

SAĞLIK

Orta Kulak İltihabı Nedir?

Orta Kulak İltihabı Nedir? Orta kulak iltihabı, hava ile dolu olan orta kulak boşluğunun, bakteri veya virüsler tarafından enfekte edilmesi sonucunda orta kulakta oluşan sıvı ve inflamasyon ile karakterize bir hastalıktır. Çocuklarda sık görülmesinin nedeni, orta kulağın hava­lanmasını Emlak sağlayan östaki borusunun eriş­kinlere göre daha kısa olması ve 10 yaşına kadar tam fonksiyonla çalışmaması dır. …

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI

Kadınlarda Kalp Krizi İçin 6 Belirti Nedir?

Kadınlarda Kalp Krizi İçin 6 Belirti Nedir? 1-Nefes Darlığı Nefes darlığı, özellikle de aşağıdaki belir­tilerle beraber ortaya çıkarsa, kalp krizinin ilk işaretlerinden biridir. Ansızın, ortada hiçbir neden olmadan nefes nefese kala­bilirsiniz. Bu aynen merdivenleri koştuk­tan sonraki nefes darlığına benzer bir durumdur. 2-Aşırı Yorgunluk Kalp krizi geçiren bazı kadınlar bütün gün otursalar ve hareket etmeseler de …

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Fizikte Büyüklükler Nedir?

Fizikte Büyüklükler Nedir? Günlük hayatımızda fizikle ilgili olayları açıklarken, kütle, uzunluk, zaman, kuvvet ve hız gibi büyüklükler yanında akım şiddeti, sıcaklık ve ışık şiddeti gibi büyüklükleri de kullanırız. Bu büyüklüklerin bazıları tek başına anlam ifa­de ederken bazıları da diğer büyüklüklere bağlı olarak bir anlam ifade eder. Fiziksel büyüklükler ikiye ayrılır: Temel büyüklükler Türetilmiş büyüklükler Başka …

FİZİK

Gözlem Nedir? Gözlem Çeşitleri Nelerdir?

Gözlem Nedir? Gözlem Çeşitleri Nelerdir? Bir olayla ilgili olarak duyu organları yardımıyla bazı araç ve gereçler kul­lanarak yapılan incelemeye gözlem denir. Birçok fiziksel olay, duyu or­ganlarını güçlendirebilecek bir takım teknolojik araçlarla gözlenmiştir. Fizikle ilgili birçok olay iki tür gözlem yapılarak incelenir. Bu gözlemler, Nitel gözlem Nicel gözlem’dir. 1-Nitel Gözlem Herhangi bir ölçme aracı kullanmadan beş …

FİZİK

Fizik Nelerle Uğraşmaz?

Fizik Nelerle Uğraşmaz? Fizik, maddi varlığı olamayan hiçbir şeyle ilgilenmez. Örneğin, fizik duygu dünyamızla, korku, sevinç, kaygı, üzüntü ve ruhlarla, maddenin var olma­sından önce ne olduğuyla, düşüncenin ürettiği kavramlarla ve teoloji ile ilgilenmez. Genel olarak fizik ötesi ya da metafizik ile de ilgilenmez.

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Fizik Nedir? Uğraş Alanları Nelerdir?

Fizik Nedir? Uğraş Alanları Nelerdir? Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekle­şen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bi­lim dalıdır. Bu bilimle uğraşan insanlara fizikçi denilir. Fizik, çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın ne­denlerini ve nasıl meydana geldiğini yani olayları şekillendiren ya da yöne­ten yasaları inceleyen, araştıran bilim …

EDEBİYAT

Teşbih ya da benzetme nedir?

Teşbih Nedir? ,Teşbih Çeşitleri Nedir? Teşbih (Benzetme) Teşbih, aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzet­mektir. Teşbih sanatı, sözü daha etkili kılmak, anlatıl­mak isteneni daha belirgin biçimde anlatmak için ya­pılır. Ahmet tilki gibi kurnazdır. Bu cümlede teşbih (benzetme) yapılmıştır. Bilindiği gi­bi, tilki çok kurnaz bir hayvandır. Bu cümleden …