Showing: 1 - 8 of 35 RESULTS
SAĞLIK TERİMLERİ

Spor Yaralanmalarına Neden Olan Risk Faktörleri Nedir?

Spor Yaralanmalarına Neden Olan Risk Faktörleri Biyomekaniksel Bozukluklar: Sporcunun fiziksel yapısındaki bazı engeller onun çeşitli riskler altında olmasına neden olur. Postür (kas ve kemik yapısı)deki bozukluklar, hem spordaki performansı etkiler hem de yaralanma riskini artırır. İki bacak uzunluğu arasında 20 mm’den daha fazla fark olması alt ekstremitede kalça rötatör ve addüktör kaslarının görevini yapmasını güçleştirir. …

SAĞLIK TERİMLERİ

Engellilik Nedir?

Engellilik Nedir? Engellilik; yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak özür ve sakatlıklar sonucu oluşan, o birey için normal olan bir işlevin yerine getirilememesi, tamamlanamaması ya da eksik kalması durumudur. Eksik kalan işlev, bir aktiviteyle sınırlı olmayıp yaşantıyı oluşturan rollerden biridir. Örneğin, fiziki bir engel vücudun belli bir kısmını ilgilendirse de etkisi o bölgeyle …

SAĞLIK TERİMLERİ

Yetersizlik Nedir?

Yetersizlik Nedir? Zihinsel, fiziksel veya duyu organlarındaki zedelenmeye bağlı olarak organizmanın işlevlerinin tamamında ya da bir kısmındaki kayıplar olarak tanımlanan yetersizlik, engellilikle beraber değerlendirilebileceğimiz bir kavramdır.

SAĞLIK TERİMLERİ

Sakatlık Nedir?

Sakatlık Nedir? Sakatlık, normal bir insanın başarı ile sonuçlandırabileceği herhangi bir aktiviteyi gerçek-leştirmesinde ortaya çıkan bir eksiklik ya da sınırlılıktır. Sakatlıklar geçici, sürekli ve ilerleyen tipte olabilir.

SAĞLIK TERİMLERİ

Yaralanma Nedir?

Yaralanma Nedir? Deri ve deri altı dokularının hasarına yara denilmektedir. Yaralanmalarda genellikle ağrı ve fonksiyon kaybı vardır. Yarayı açık ve kapalı olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. Her türlü açık yara, enfeksiyon için açık bir kapı demektir. O nedenle yaraya hemen müdahale edilmelidir.

SAĞLIK TERİMLERİ

Travma Nedir?

Travma Nedir? Spor yaralanmalarının temel kavramlarından olan travma, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanmaktadır. Bir doku veya organın yapısını ya da biçimini değiştiren travmalar (incinme, kırılma gibi) …

SAĞLIK TERİMLERİ

Hastalık ve Sağlık Nedir?

Hastalık ve Sağlık Nedir? Hastalık ve sağlık kavramları toplumların yaşam tarzlarına, gelişmişlik düzeylerine ve kültürel anlayışlarına göre farklı anlamlar kazanabilmektedir. Bir yörede, insanların çoğunda bağırsak paraziti varsa bu durum hastalıktan sayılmayabilir. Sigara içen bir kişi, öksürüğünü sigaraya bağlayıp gerçek nedeninin başka bir şey olabileceğini dahi düşünmeyebilir. Çocuğu ishal olan bir anne, bütünçocuklar ishal oluyor düşüncesiyle …