Showing: 1 - 8 of 364 RESULTS
TARİH

Anayurtta Kurulan Uygarlıklar

ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR Kültür; bir toplumun sahip olduğu dil, din, gelenek, sanat ve hayat tarzı g unsurların bir bütünüdür. Bir başka deyişle, bir milletin tarihi boyunca meydana maddî ve manevî değerlerin bütünüdür. Medeniyet (uygarlık ) ise insanlığa mal olmuş, bütün insanlık tarafından beğeni ve benimsenen ortak değerlerdir. Örneğin; İslam Medeniyetinin içinde Arap, Fars ve …

TARİH

19 ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti

19 ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Döneminin en güçlü devletierinden biri olan Osmanlı Devleti, 18. yüzyıldan itibaren gücünü kaybetmeye başladı. Avrupalı devletler, bilim ve teknikte sağladıkları gelişmelerle askerî, ekonomik ve ticari alanda güç kazanırken, Osmanlı Devleti bu gelişmeleri takip edemedi. Siyasi, ekonomik ve askerî yönden iyice zayıfladı. Bu durum hem Avrupalı devletleri hem de Osmanh …

GENEL KÜLTÜR TARİH

Zafer Bayramı Nedir?

Zafer Bayramı Nedir? Başkumandanlık Meydan Muhârebesinin kazanıldığı, 30 Ağustos 1922 târihini yâd etmek için her yıl 30 Ağustosta kutlanan millî bayram. Zafer Bayramı, Türkiye’de, Kıbrıs’ta ve dış temsilciliklerinde büyük merâsimlerle kutlanır. Zaferin önem ve anlamını belirten konuşmalar yapılır. Resmî ve özel müesseselerin katıldığı merâsimde geçit resmi yapılır. Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup askerî birlikler de bayrama …

TARİH

SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu

SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu Geçici hükûmeti deviren Bolşevik yönetimi, Orta Doğu, Güney Kafkasya, iran yöresinde etkili güç olan ingilizlerin desteklediği Türklerin ve diğer milletlerin giriştiği bağımsızlık hareketlerine engel olmak için onlara kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanıdı. Bu karar Sovyet Rusya’nın o günkü şartlarda zaman kazanmak için uyguladığı bir oyalama politikasıydı. ilk olarak Kazan …

TARİH

Rusların Orta Asya’yı İstilası

Rusların Orta Asya’yı İstilası Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Kazan, Kırım, Ejderhan, Kasım ve Sibir gibi hanlıklar kurulmuştu. Bu hanlıklar önceleri Rus knezlerini zor durumda bırakmıştı.Aralarında birlik sağlayan Ruslar, Batı’nın askerîtekniğinden ve Türk hanlıklarının kendi iç mücadelelerinden faydalanmasını bildiler. ilk olarak XVI. yüzyılda Kazan Hanlığı’nı ele geçirdiler. Bu durum diğer Türk bölgelerinin istilasını kolaylaştırdı. Ruslar XVIII. …

TARİH

Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali İHTİLAL DÖNEMİNDE RUSYA … işçilerin yaşadığı dış mahallenin dumanı ve yağ kokusu içinde, fabrikanın düdüğü her gün böğürüp titreşirdi. Asık suratlı, kasları yorgun insanlar, ürkütülmüş hamamböcekleri gibi telaşla dışarı fırlardı kül rengi evlerden. Alaca karanlığın soğuğu içinde, kaldırımsız sokaklardan, kara pencereleriyle sakin ve kayıtsız bekleyen yüksek taş binaya doğru …

TARİH

I. Dünya Savaşı’nın galip devletler açısından sonuçları nedir?

I. Dünya Savaşı’nın galip devletler açısından sonuçları ABD ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katılışı ve Avrupa’ya asker sevkiyatı Amerika’nın Monroe Doktrini’nden ilk ayrılışıdır. Savaştan sonra ABD, Avrupa ile ilgisini keserek Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür. İngiltere En büyük rakibi Almanya’yı devre dışı bırakarak Avrupa’dan ingiltere’ye gelebilecek tehlikelerden ve denizlerde de bu devletin rekabetinden kurtulmuş oldu. Orta Doğu’ya …