Showing: 1 - 8 of 51 RESULTS
FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Fizikte Büyüklükler Nedir?

Fizikte Büyüklükler Nedir? Günlük hayatımızda fizikle ilgili olayları açıklarken, kütle, uzunluk, zaman, kuvvet ve hız gibi büyüklükler yanında akım şiddeti, sıcaklık ve ışık şiddeti gibi büyüklükleri de kullanırız. Bu büyüklüklerin bazıları tek başına anlam ifa­de ederken bazıları da diğer büyüklüklere bağlı olarak bir anlam ifade eder. Fiziksel büyüklükler ikiye ayrılır: Temel büyüklükler Türetilmiş büyüklükler Başka …

FİZİK

Gözlem Nedir? Gözlem Çeşitleri Nelerdir?

Gözlem Nedir? Gözlem Çeşitleri Nelerdir? Bir olayla ilgili olarak duyu organları yardımıyla bazı araç ve gereçler kul­lanarak yapılan incelemeye gözlem denir. Birçok fiziksel olay, duyu or­ganlarını güçlendirebilecek bir takım teknolojik araçlarla gözlenmiştir. Fizikle ilgili birçok olay iki tür gözlem yapılarak incelenir. Bu gözlemler, Nitel gözlem Nicel gözlem’dir. 1-Nitel Gözlem Herhangi bir ölçme aracı kullanmadan beş …

FİZİK

Fizik Nelerle Uğraşmaz?

Fizik Nelerle Uğraşmaz? Fizik, maddi varlığı olamayan hiçbir şeyle ilgilenmez. Örneğin, fizik duygu dünyamızla, korku, sevinç, kaygı, üzüntü ve ruhlarla, maddenin var olma­sından önce ne olduğuyla, düşüncenin ürettiği kavramlarla ve teoloji ile ilgilenmez. Genel olarak fizik ötesi ya da metafizik ile de ilgilenmez.

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Fizik Nedir? Uğraş Alanları Nelerdir?

Fizik Nedir? Uğraş Alanları Nelerdir? Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekle­şen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bi­lim dalıdır. Bu bilimle uğraşan insanlara fizikçi denilir. Fizik, çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın ne­denlerini ve nasıl meydana geldiğini yani olayları şekillendiren ya da yöne­ten yasaları inceleyen, araştıran bilim …

FİZİK

Vektörler Nedir?

Vektörler Nedir? Bir büyüklüğü ölçebildiğimiz ve onu sayılarla ifade edebildiğimiz oranda onun hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Ölçme, kendi cinsinden birim kabul edilen bîr büyüklükle, ölçülecek büyüklüğün karşılaştırılmasıdır. Ölçmeleri ifade etmek için kullanılan en basit ve genel dil ise sayılardır. Fizik, deneye ve ölçmeye dayalı bir bilim dalıdır. Fizikte bazı büyüklükler sayı­larla ifade edilebildiği halde, bazılarının …

FİZİK

Günlük Yaşamda Fizik ve Teknoloji

Günlük Yaşamda Fizik ve Teknoloji Günümüzden birkaç yüzyıl öncesine dönme imkanımız olsaydı çevremizde göreceklerimiz bizi oldukça şaşırtacaktı. Alışageldiğimiz ve varlığının bile çoğu zaman farkında olmadığımız birçok imkanın o zamanlarda olmadığını görecektik. Şimdilerde uçaklar vasıtasıyla, saatlerle ifade edilen sürelerde Dünya’nın çevresini dolanabildiğimiz halde döndüğümüz zaman diliminde at sırtında yıllarımızı versek ancak böyle bir turu tamamlayabilirdik. Günümüzde …

FİZİK

Fizikte Matematiğin Yeri Nedir?

Fizikte Matematiğin Yeri Nedir? Fizik ile ilgili konuların açıklanmasında matematiğin kolaylaştırıcı rolü vardır. Matematik kullanılarak fiziksel olaylar daha basit bir şekilde tanımlanabilir. Çoğu zaman karmaşık gibi görülen olayların matematiksel bağıntıları fiziğin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Dolayısıyla değişik fizik olaylarının açıklanma­sında matematiksel bağıntılardan yararlanılır. Fiziksel bir modelde yapılan test sonuçlarının bir anlam ifade edebilmesi için, verilerin …

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Bilim insanları Bilimsel Bilgileri Nasıl Üretirler?

Bilim insanları Bilimsel Bilgileri Nasıl Üretirler? Bilimsel çalışmalar ve bilimsel bilgiler, bilimsel verilere dayalıdır. Belirli yön­temler ve metodlar izlenerek gerçekleştirilir. Bu yöntemlere bilimsel çalışma yöntemi denir. Bilim insanları, inceledikleri olaylarla ilgili yaptıkları nitel ve nicel gözlemlere ve deney sonuçlarına bağlı olarak bazı bilimsel bilgilere (il­ke, kanun ve teorilere) ulaşırlar. Fizik ile ilgili bilimsel bilgilere ulaşırken …