Showing: 1 - 8 of 308 RESULTS
DİNİ BİLGİLER

Namazın Şartları Nelerdir?

Namazın Şartları Nelerdir? Hadesten Taharet: Namaz kılacak kişinin dinen kirlilik durumu sayılan hadesten temizlen­mesidir. Abdest ve gusül alarak bu temizlik gerçekleştirilir. Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, namaz kılacağı yeri,üzerindeki kıyafetlerinin ve bedeninin pis olan şeylerden temizlemesidir. Serr-i Avret: Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasını; kadın­ların da yüz, eller ve ayaklar dışında bütün vücudunu örtmesidir. …

DİNİ BİLGİLER

Namazı Bozan Durumlar Nedir?

Namazı Bozan Durumlar Nedir? Namazın farzlarından birinin yerine getirilmemesi. Namazdayken konuşulması, selam alınıp verilmesi, bir şey yenilip içilmesi. Göğsün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi. Namaz kılan kişiye dışarıdan bakan bir kimsede o kişinin namazda olmadığı izlenimi oluşturacak derecede namaz kılan kişinin namazla bağdaşmayan hareketlerde bulunması. Namaz kılarken gusül veya abdestin bozulması. Namaz kılan kişinin kendisinin …

DİNİ BİLGİLER

İbadetin Anlamı ve Kapsamı Nedir?

İbadetin Anlamı ve Kapsamı İbadet, sözlükte boyun eğme, itaat etme, saygı duyma, kulluk etme ve tapma gibi anlamlara gelir. İbadet, kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasıdır. Fatiha suresinin 5. ayetinde, “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” buyrularak ibadetin bu yönü …

DİNİ BİLGİLER

Diğer Dinler ve İslam

DİĞER DİNLER ve İSLÂM Milâdî VII. yüzyılda Hz. Muhammed, İslâm vahyini tebliğe başladığında yeryüzünde ateizm, putperestlik, politeizm (şirk), yıldızlara tapma da dahil birçok din ve inanç şekilleri mevcuttu. Bu dinlerden Mecûsîlik, Brahmanlık, Budizm, Sâbiîlik, Yahudilik ve Hıristiyanlık en önemlileri olarak ve hatta bir dereceye kadar vahiy dinleri olmaları yönüyle o günün Mekkeliler’i tarafından kolaylıkla kabul …

DİNİ BİLGİLER

Dinlerin Tasnifi Nedir?

Dinlerin Tasnifi Nedir? Dinlerle ilgili ilmî araştırmalara paralel olarak dinler değişik açılardan çeşitli kıstaslara göre tasnife tâbi tutulmuş ve ele alınan kıstaslara göre farklı tasnif şemaları ortaya çıkmıştır. Batıda din tasnifleri genelde Tanrı kavramı, sosyoloji-tarih ve coğrafya-tarih açılarından olmak üzere üç kavrama dayalı olarak yapılmaktadır. Tanrı kavramı ele alınarak yapılan tasnif şu şekildedir: 1. Tek …

DİNİ BİLGİLER

Dinin Önemi Nedir?

Dinin Önemi Nedir? Din tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima mevcut olan evrensel ve köklü bir olgudur. İnsana hitap eden ve insan için söz konusu olan din, insanla beraber var olmuş ve tarih boyunca varlığını sürdürmüştür. Din insanlığın vazgeçilmez bir gerçeği olması sebebiyle bundan böyle de varlığını devam ettirecektir. Tarihin hangi devresine bakılırsa bakılsın …

DİNİ BİLGİLER

Dinin Kaynağı Nedir?

Dinin Kaynağı Nedir? İslâm inancına göre dini vahiy yoluyla bildiren Allah’tır; bütün gerçek dinler Allah’tan gelmiş ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah’ın varlığı ve birliği ile nübüvvet ve âhiret inancı bütün ilâhî dinlerde değişmez ilkeler olarak yer alır. Bundan dolayı Hz. …

DİNİ BİLGİLER

Mâtürîdiyye Nedir?

Mâtürîdiyye Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mez­hebinin adıdır. İmam Mâtürîdî yaklaşık 238 (852) yılında Türkistan’da Semerkant şeh­rinin bir köyü olan Mâtürîd’de doğmuştur. Türk olması kuvvetle muhtemel­dir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan İmam Mâtürîdî’nin eserleri incelendiğinde, onun kelâm, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanla­rında otorite …