Basit Kıyaslar


Basit Kıyaslar

Basit Kıyaslar

KIYAS
Aristo kıyası şöyle tanımlıyor: “Kıyas bir sözdür ki kendisine, bazı şeylerin konulmasıyla, bu konulan şeylerden başka bir şey, sadece bunlar dolayısıyla zorunlu olarak çıkar.” Şöyle de ifade edebiliriz: Verilmiş önermelere dayanarak zihnin onlardan zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Bütün insanlar ölümlüdür
Sokrat insandır
Verilen bu iki önermeden zihin “Sokrat ölümlüdür” sonucunu çıkarır.
Önceden verilen önermelerin her birine öncül onlardan zorunlu olarak çıkan önermeye de sonuç denir. Yukarıdaki misalde, Bütün insanlar ölümlüdür, Sokrat insandır önermeleri öncül; Sokrat ölümlüdür önermesi ise sonuçtur.
KIYAS ÇEŞİTLERİ:
Kıyaslar kendilerini meydana getiren önermelerin sayı ve yapılarına göre, basit kıyaslar, birleşik kıyaslar ve düzensiz kıyaslar diye üçe ayrılır.
1.BASİT KIYASLAR
İki öncül ve bir sonuç’tan oluşan kıyaslara basit kıyaslar denir.
Bunlar da kesin (cathegoriaue-iktirani) ve seçmeli (conjonctif. İstisnai) diye ikiye ayrılır.
Eğer kıyasın sonucu öncülerde anlam bakımından bulunup da, şeklen bulunmazsa bunlara kesin kıyaslar denir.
Bütün insanlar ölümlüdür
Sokrates insandır
O halde Sokrat ölümlüdür
Kıyasında “Sokrat ölümlüdür” sonucu, “bütün insanlar ölümlüdür” öncülünde anlam bakımından vardır, fakat şeklen yoktur.
Eğer sonucun aynı veya karşıt hali şeklen öncüllerde bulunursa buna da seçmeli kıyas denir.
Eğer mıknatıs bu cismi çekerse bu çisim demirdir
Mıknatıs bu çimsi çekiyor
O halde bu cisim demirdir
Kıyasın sonucu olan “Bu cisim demirdir” önermesi şeklen birinci öncülde vardır.
1.1. Kesin kıyastır
Kesin kıyaslar yüklemli önermelerden yabılırsa bunlara yüklemli veya basit kesin kıyaslar, eğer öncüllerinden biri veya ikisi de şartlı olursa, bulara da şartlı kesin kıyaslar denir:
A- Yüklemli veya basit kesin kıyaslar:
Batı mantıkcıların “Syllogisme cathegoriaue” adı altında inceledikleri kıyaslardır. Gerek batıda ve gerek İslam dünyasında klâsik mantıkcıların üzerinde en çok durup işledikleri kıyaslar, bu kıyaslardır. Mantık ilminin kurucusu Aristo da yalnız bu kıyaslar üzerinde durmuştur. Zaten Şartlı önermelerin ele alınışı Aristo’dan sonra Stao zamanında başlamıştır.
Sonucun yüklemi büyük terim, konusu küçük terim, her iki öncülde tekrarlanan terim de orta terimdir.
Bütün insanlar ölümlüdür
Sokrates insandır
O halde Sokrat ölümlüdür kıyasında
Ölümlü: büyük terim, Sokrat: küçük terim, İnsan: orta terimdir.
Büyük terimin içinde bulunduğu önermeye büyük önerme (kübra-majeure),küçük terimin içinde bulunduğu önermeye küçük önerme (suğra-mineure) denir. Yukarıdaki kıyasta
Bütün insanlar ölümlüdür: Büyük önerme
Sokrat insandır : Küçük önerme öncüller
Sokrat ölümlüdür : Sonuç
Basit kesin kıyasların
Kuralları, Şekilleri ve “Mot”ları:
Basit veya yüklemli kesin kıyaslar, orta terimin bulunduğu yere önermelerin nitelik ve niceliğine görede “mot”lara ayrılır. Şekillerin ve motların açıklanmasından önce kıyas kurallarını görelim:
Kıyas Kuralları:
1- Her kıyasta, büyük küçük ve orta diye Üç terim bulunmalıdır.
2- Orta terim sonuçta bulunmamalıdır.
3- Orta terim iki öncülde de tikel olarak alınamaz.
Meselâ: Çam ağaçtır
Meşe de ağaçtır
Bu iki öncülde orta terim olan “ağaç” birinci mantık aksiyomu gereğince (olumlu önermelerde yüklem daima tikeldir) tikeldir. O halde bu iki öncülden sonuç çıkmaz. Eğer çam meşedir diye bir sonuç çıkarsa yanlış olur.
4- Sonuç daima öncüllerin zayıfına bağlıdır. Yani öncüllerden birisi tikelse sonuç tikel, birisi olumsuzsa sonuç olumsuz olur.
5- Büyük ve küçük terimlerin öncüllerdeki kaplamı ne ise sonuç ta ondan fazla olamaz. Meselâ:
Ağaç insan değildir
İnsan cisimdir
Bu iki öncülden dördüncü kural gereğince, ağaç cisim değildir sonucunun çıkması gerekir. Halbuki bu yanlıştır. Çünkü bu kıyasta büyük terim olan “cisim” büyük önermede tikerl (I. Mantık aksiyomu gereği) sonuçta ise tümeldir. (II. Mantık aksiyomu gereği)
6- İki olumsuz öncüden sonuç çıkmaz.
7- İki tikelden sonuç çıkmaz.
8- Öncüller olumlu ise, sonuç olumsuz olmaz.
Kıyasın Mod ve Şekilleri:
Kıyasın mod (darb) unu içinde bulunan önermelerin nitelik ve niceliğini tayin eder. Nicelik ve nicelik bakımından, önermelerin dört çeşidi olduğunu önceden görmüştük. Bunlarda tümel olumlu A, tümel E, tikel olumlu I, ve tikel olumsuz O, idi. Yüklemli kesin kıyaslarda iki öncül bir sonuç olarak üç önerme bulunduğundan, dört önerme çeşidi üçer üçer alındığında 64 ilişki mümkün olur.
Kıyasta orta terimin bulunduğu yere göre de, dört şekil kıyas vardır. Bu durumda 64×4= 256 kıyas türü ortaya çıkar. Fakat bunarlın hepsi sonuç vermez. Yukarıdaki kıyas kurallarını uyguladığımızda mümkün 64 mod’dan ancak 10 tanesi sonuç verir.
Bu on mod şunlardır:
A A A
A A I
A E E
A I I
A O O
E A E
E A O
E I O
I A I
O A O
Dört şekli de dikkate alırsak o zaman 40 mod’un olması gerekir. Fakat biraz sonra göreceğiz ki şekillerin de kendilerine has kuralları vardır. Bu kurallar da uygulanınca mümkün 256 kıyas türünden ancak 10 tanesi sonuç verir.
Kıyas şekilleri: Orta terimin kıyas içinde bulunduğu yere göre kıyaslar şekillerde ayrılır. Dört kıyas şekli vardır. Bunlar da , birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil ve dördüncü şekil diye adlandırılır.
I- Birinci şekil kıyas: Orta terimin büyük önermede konu, küçük önermede yüklem olduğu şekildir.
Bütün insanlar ölümlüdür
Sokrates insandır
O halde Sokrat ölümlüdür
II- İkinci şekil kıyas: Orta terimin her iki öncülde de yüklem olduğu şekildir.
Her insan canlıdır
Hiçbir taş canlı değildir.
O halde hiçbir taş insan değildir.
III- Üçüncü şekil kıyas: Orta terimin her iki öncülde de konu olduğu şekildir.
Bütün balıklar suda yaşar
Bazı balıklar memelidir
Bazı memeliler suda yaşar
IV- Dördüncü şekil kıyas: Orta terimin büyük önermede yüklem küçük önermede konu olduğu şekildir.
Bütün insanlar canlıdır
Bütün canlılar ölümlüdür
O halde bazı ölümlüler insandır.
Kıyasta 19 mod’un sonuç verdiğini söylemiştik. Şimdi şekillerin kurallarını da belirterek, şekillere göre hangi modların sonuç verdiğini görelim.
Birinci şekil: İki kuralı vardır.
1- Küçük önerme olumlu olmalıdır.
Eğer küçük önerme olumsuz olsa, kıyas kuralalrının altıncısı gereğince, büyük önerme olumlu olacak, dördüncü kural gereğince de sonuç olumsuz olacaktır. Bu durumda büyük terim, büyük önerme olumlu olduğundan burada tikel, olumsuz önermenin yüklemi tümel olacağından, sonuçta da tümel olarak alınmış olacaktır. Bu durumda ise kıyas kurallarının beşincisi aykırıdır. Bu kural üçüncü şekil için de geçerlidir. Çünkü büyük terim orada da yüklemdir.
2- Büyük önerme tümel olmalıdır.
Birinci kural gereğince, küçük önerme olumludur. Küçük önermede yüklem olan orat terim bu sebeple tikeldir. Kıyasın üçüncü kuralı gereğince, orta terimin konu olduğu büyük önermenin de tümel olması gerekir.
Yukarıdaki kurallara göre birinci şekilden şu dört mod sonuç verir:
Her O B dir A
Her K O dur A
Her K B dir A

Hiçbir O B değildir E
Her K O dur A
Hiçbir K B değildir E

Her O B dir A
Bazı K O dur I
Bazı K B dir I

Hiçbir O B değildir E
Bazı K O dur I
Bazı K B değildir O
İkinci şekli: iki kuralı vardır.
1- İki öncülden birinin olumsuz olması gerekir.
Eğer öncüllerden ikisi de olumlu olsa, orta terim, her ikisinde de yüklem olduğu için, iki defa tikel olarak alınmış demektir. Birinci mantık aksiyomu gereği- bu durum kıyas kurallarının üçüncüsüne aykırıdır.
2- Büyük önerme tümel olmalıdır.
Birinci kural gereği ikinci şekilde sonuç olumsuz olduğu için sonucun yüklemi olan büyük terim tümel olarak alınmıştır. İkinci mantık aksiyomu gereği- halbuki aynı terim büyük önermede konudur. Sonuç tümel olduğu için burada da tümel olarak alınmak zorunluluğundadır.Kıyas kurallarının beşincisi gereği. O halde büyük önermenin tümel olarak alınması gerekir.
Üçüncü şekil: iki kuralı vardır.
1- Küçük önerme olumlu olmalıdır.
Birinci şeklin 1. kuralında bunun gerekçesi açıklanmıştı.
2- Sonuç daima tekildir.
Küçük önerme daima olumlu olduğu için yüklemi olan küçük terim tikel olarak alınmıştır. (1. mantık aksiyomu gereği). Küçük terim sonucun konusu olduğundan kıyasın beşinci kuralı gereğince hiçbir zan tümel olarak alınmaz.
Dördüncü şekil: Üç kuralı vardır.
1- Büyük önerme olumlu olursa küçük önerme de tümel olur.
Büyük önerme olumlu olduğu için, orta terim, tikel olarak alınmıştır. Çünkü orta terim büyük önermede yüklemdir. Kıyas kurallarının üçüncüsü gereğince küçük önermede orta terim tümel olarak alınmalıdır. Orta terim küçük önermede konu olduğundan küçük önermenin tümel olması gerekir.
2- Küçük önerme olumlu olursa sonuç daima tikel olur.
Küçük terim küçük önermede yüklem olduğundan tikel olarak alınmıştır. Çünkü küçük önerme olumludur. Kıyas kurallarının beşincisi gereğince sonuçta da tikel olarak alınması gerekir. Küçük terim sonuçta konudur. Konu (özne) tikel olunca önerme de tikel olmuş olur.
3- Olımsuz modlarda büyük önerme tümel olmalıdır.
Büyük terim sonucun yüklemi olduğundan, olumsuz olan sonuçta tümel olarak alınmıştır. Kıyas kurallarının beşincisi gereğince, bu durumda, büyük terim öncülde de tümel olarak alınmalıdır. Büyük terim büyük önermede konu olduğundan, konunun tümel olması gerekir ve büyük önerme tümel olur.
Dört kıyas şeklinde sonuç veren bu modlar Batı klasik mantıkcılarınca bazı kelimelerle gösterilmiştir. Bu kelimeler hem modların kolayca akılda tutulmasını sağlar hem de son üç şeklin birinci şekle nasıl indirgeneceğini gösterir. Kelimelerde bulunan c,m,p,s harfleri indirgemenin nasıl yapılacağının işaretleridir.
Bu kelimelerdeki sesli harfler ilgili mod’u gösterir. Mesela: Barbara A A A, CamanesA E E modlarını gösterir.
Birinci şeklin önemi:
Aristo kıyasları mükemmel ve mükemmel olmayan diye ayırır. Şöyle diyor: “Sorunun zorunluluğunun apaçık olması için öncüllerde konulmuş olanın dışında hiçbir şeye muhtaç olmayan kıyasa mükemmel kıyas; sonucu gerçekte konulan terimlerden gerekli olarak çıkan ama öncüllerde açıkca zikredilmemiş olan bir veya birkaç şeye muhtaç olan kıyasa mükemmel olmayan kıyas derim.” Aristo için mükemmel olan yalnız birinci şekil kıyaslardır. Bunlarda sonucun zorunluluğu akıl için açık ve seçiktir.
Birinci şeklin başka özellikleri de vardır. Dört önerme türünü (A E I O) sonuç olarak yalnız birinci şekil verir ve en çok kullanılan şekildir.
Diğer şekillerin sonuçlarının ispatlanması onların birinci şekle indirgenmeleri ile olur.
B- Şartlı kesin kıyaslar:
Şartlı kesin kıyaslar ya yalnız şartlı (bitişik veya ayrık şartlı) veya şartlı önermelerle yüklemli önermelerden yapılan kıyaslardır.
Her ne zaman gündüz olursa aydınlık olur
Her ne zaman güneş doğarsa gündüz olur
O halde her ne zaman güneş doğarsa aydınlık olur
Görülüyor ki, bu kıyasın öncülleri bitişik şartlıdır ve sonuç da bitişik şartlı olmuştur. Orta terim “gündüz olur” cümleciğidir ve birinci önermede önde gelen, ikinci önermede sonra gelendir. Bu yapıdaki yani yalnız bitişik şartlı önermelerden oluşan kıyaslarda da tıpki yüklemli kesin kıyaslarda olduğu gibi orta terimin bulunduğu yere göre dört şekil vardır.
Şartlı kesin kıyasların diğer türleri: İki öncül de ayrık şartlı, öncüllerden biri bitişik şartlı diğeri yüklemli, biri ayrık şartlı diğeri yüklemli ve biri bitişik şartlı diğeri ayrık şartlıdan yapılmış olabilir.
Öncüllerden biri ayrık şartlı diğeri yüklemli olan türü çok kullanıldığı için bir misal de ona verelim. Bu tür kıyasların sonucu ya yüklemli önerme olur veya şartlı önerme olur.
a-Yüklemlinin sayısı, şartlı önermenin bölümleri sayısınca olup da yüklemlilerin yüklemleri de aynı olursa sonuç yüklemli bir önerme olur. Bu tür kıyasa ikilem (kıyas-ı mukassem – dilemme” denir.
Cisimler ya maden olur ya nebat olur veya hayvan olur
Maden bileşiktir , nebat bileşiktir, hayvan bileşiktir.
O halde cisimler bileşiktir.
Kıyası bir ikilemdir. Cezalandırılan nöbetçi hikayesi ikileme iyi bir örnektir.
Bir harpte, düşmen baskın yapıp karşı tarafa ağır kayıp verdirir. Baskına uğrayan birlik komutanı , baskın zamanındaki nöbetçiyi mahkemeye verir. Yargıç, sanık nöbetçiye şöyle der: “eğer nöbeti bekliyor idiysen niçin birliğini baskından haberdar etmedin. Eğer nöbeti gereği gibi tutmuyor idiysen neden kanun ve emirlere uymadın? Her iki halde de kurşuna dizilmeğe mahkumsuz.
Burada yargıcın yaptığı ikilemdir. Şimdi akıl yürütmeyi ikilem tanımına uygun olarak yazalım:
Şartlı öncül:
Ya nöbetçi düşmanın hareketini birliğe haber vermemiştir veya nöbeti gereği gibi tutmayıp emir ve kanunlara karşı gelmiştir.
Yüklemli öncül:
Düşmanın hareketi haber vermeyip birliğine zaylat verdiren nöbetçi kurşuna dizilmelidir. (Kanun ve emirlere uygun olarak nöbetçi kurşuna dizilmelidir.)
Sonuç:
O halde bu nöbetçi kurşuna dizilmelidir.
b- Eğer yüklemlilerin (basitlerin) yüklemleri çeşitli olursa o zaman sonuç şartlı bir önerme olur. Mesela:
Cisimler ya maden olur, ya nebat olur veya hayvan olur.
Maden cansızdır, nebat canlıdır, hayvan duyguludur
O halde cisimler ya cansız olur, ya canlı olur veya duygulu olur
1.2. Seçmeli Kıyaslar
Seçmeli kıyas sonucun aynının veya karşıt halinin öncüllerde hem şekil hem anlam bakımından bulunduğu kıyaslardır.
Seçmeli kıyasların öncüllerinin ya biri şartlı diğeri yüklemli önerme olur veya her iki öncül de şartlı önerme olur. Birinci önermenin şartlı olması gereklidir. Bu nedenle birinci öncüle şartlı öncül, ikinci öncüle seçmeli öncül denir. Seçmeli öncül, şartlı öncülün taraftarlarından birisi veya taraflardan birisinin karşıt halidir.
Seçmeli kıyasın kuralları:
1- Şartlı öncül olumlu olmalıdır.
2- Şartlı öncül “gerekli” olmalıdır.
3- Öncüllerden birisi tümel olmalıdır.
A-Şartlı öncülü bitişik şartlı olan kıyaslar:
Bu kıyaslarda, ikinci öncül olarak şartlı öncülün önce geleninin aynını seçmek, sonra geleninin aynını; sonra geleninin karşıt halini seçmek önce gelenini karşıt halini sonuç olarak verir. Mesela:
Her ne zaman güneş doğarsa oda aydınlık olur.
Güneş doğmuştur
O halde oda aydınlıktır.
Bu kıyasta önce gelenin aynı seçilerek ikinci önerme yapılmıştır ve sonuç sonra gelen aynı olan “oda aydınlıktır” olmuştur.
B- Şartlı öncülü ayrık şartlı olan kıyaslar:
Şartlı öncül ayrık şartlı olunca taraflardan birinin aynını ikinci öncül olarak seçildiğinde, diğerlerinin karşıt hali sonuç olur. Birinin karşıt hali seçildiğinde diğerinin aynı sonuç olur. Mesela:
Ya bu sayı tektir veya bu sayı çifttir şartlı öncül
1- Bu sayı tektir seçmeli öncül
O halde bu sayı çift değildir.
2- Bu sayı çifttir
O halde tek değildir
3- Bu sayı tek değildir seçmeli öncül
O halde çifttir
4- Bu sayı çift değildir seçmeli öncül
O halde tektir
2. BİLEŞİK KIYASLAR
İkiden fazla öncüllü bulunan kıyaslardır. İkiden fazla öncülü olduğu için bununla iki veya daha fazla basit kıyası da içerirler.
1- Zincirleme kıyas (le polysyllogisme)
Zincirleme kıyas ardı ardına gelen birçok kıyastan oluşmuştur.birinci kıyasın sonucu onu takibeden kıyasın öncüllerinden biri olur. Eğer önce gelen kıyasın sonucu sonra gelenin büyük önermesi olursa buna ileri giden (prograssif) zincirleme kıyas; eğer önce gelenin sonucu sonrakinin küçük önermesi olursa geri giden (regressif) zincirleme kıyas denir.
İleri giden zincirleme kıyasa misal:
Bütün omurgalılar kırmızı kanlıdır
Bütün memeliler omurgalıdır
Bütün memeliler kırmızı kanlıdır
Bütün memeliler kırmızı kanlıdır
Bütün et yiyenler memelidir
Bütün et yiyenler kırmızı kanlıdır
Bütün memeliler kırmızı kanlıdır
Bütün kedigiller et yiyenlerdir.
Bütün kedigiller kırmızı kanlıdır.
Görülüyor ki birbirine bağlı üç kıyasda birinin sonucu onu takibedenin büyük önermesi olmuştur.
Geri giden zincirleme kıyasa misal:
Bu ırmak gürül gürültü yapıyor
Gürültü yapan hareket ediyor demektir
Bu ırmak hareket ediyor
Hareket eden donmamıştır
Bu ırmak donmamıştır
Donmamış olan beni taşıyamaz
Bu ırmak beni taşıyamaz.
2- “Sorit” (Le sorite”
Eğer zincirleme kıyasta ortadaki sonuçlar çıkarılırsa sorit olur. Yukarıdaki zincirleme kıyasları sorite çevirelim:
Bütün omurgalılar kırmızı kanlıdır
Bütün memeliler omurgalıdır
Bütün et yiyenler memelidir
Bütün kedigiller omurgalıdır
O halde bütün kedigiller kırmızı kanlıdır.

Bu ırmak gürültü yapıyor
Gürültü yapan hareket eder
Hareket eden donmamıştır
Donmamış olan beni taşıyamaz
O halde bu ırmak beni taşıyamaz.
3- “Hulfi” kıyas
Bir kesin kıyas ile bir seçmeli kıyasın birleşmesinden oluşan kıyastır. Saçme yolu ile ispat (demonatration par I’absurde” da kullanılır. İspatı istenen önermenin karşıt halinin saçmalığını göstererek ispat edilmesi istenenin doğruluğuna hükmetmektir.
Bir şey kendini yoktan varedemez, hükmünü ispat için:
Eğer bu doğru olmazsa karşıt hali olur yani bir şey kendini yoktan vareder
Eğer bir şey kendini yoktan vareste evvelce yok iken varolması gerekir
O halde ispatını istediğimiz sorun doğru olmazsa birşey yok iken varolması gerekir.
İspatını istediğimiz sorun doğru olmazsa birşey yok iken varolması gerekir.
bir şeyin yok iken varolması batıldır. (yani bir şey yok iken varolması gerekmez)
Öyle ise bir şey kendini yoktan varedemez.
Bu bileşik kıyasta birinci kıyas kesin bir kıyastır. İkinci kıyas ise seçmeli kıyastır. Birinci kıyasın sonucu şartlı öncül olarak alınmış. Bu öncülün son geleninin hali seçmeli öncül olmuştur.
3. DÜZENSİZ KIYASLAR
Şimdiye kadar gördüğümüz kıyasların biçimine tam uymadığı için şu tür kıyasa düzensiz kıyas denir:
1- Entimem – (Matvi kıyas – Enthymeme) : Konuşma dilinde çok kullanılan bir kıyas türüdür. İfade de eksik, zihinde tam bir ifade şeklidir. Misaller:
Birisinin kalbini kırana “kalp kırmak kötü şeydir” dendiğinde, bu sözü söyleyen entimem yapıyor demektir. Bu ifadenin zihindeki tam şekli şudur:
Bu hareket kalp kırmaktır
Kalp kırmak kötü şeydir
Bu hareket kötü şeydir
Görülüyor ki, kıyasın yalnız öncüllerinden birisi ifade edilmiştir fakat kıyasın tam anlamını vermiştir.
Yalnız kıyasın sonucu ile öncüllerin biri ifade edilerek de entimem yapılır. Descartes’in meşhur sözü buna iyi bir misaldir. “Düşünüyorum o halde varım” Bu sözün zihindeki tam şekli şudur:
Bütün düşünenler vardır
Ben düşünüyorum
O halde varım
2- Delilli kıyas (müdellel kıyas- Epichereme): Bu kıyas türünde kıyasın öncülleri ile birlikte onların delilleri de ifade de yer alır.
I. Öncül: Hava ve hevesine tabi olan daima ızdırap içindedir.
Delili: Çünkü bir taraftan vicdan onu ayıplar, diğer taraftan o insan isteklerini durduramaz.
II. Öncül: Izdırap içinde bulunan kimse mesut değildir.
Delili: Çünkü mutluluk huzuru gerektirir.
Sonuç: Öyle ise hava ve hevesine tabi olan kimse mesut değildir.

KAYNAKÇA
1. Klasik Mantık, Necati Öner.

12 Ekim 2010 Saat : 6:18
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Basit Kıyaslar Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

KATEGORİLER

Son Yorumlar

Ödev Ödev